Mój koszyk

Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności i plików cookies obowiązuje od 08.12.2022 r.Politykę prywatności i plików cookies obowiązującą do 07.12.2022 r. znajdziesz tutaj.

 

Postanowienia ogólne

Stosowana przez Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań numer KRS: 0000031468, REGON: 630008749, NIP: 7780043683

Dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych w sklepie internetowym Cortland sp. z o.o. prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.cortland.pl zwanej dalej „Sklepem”.

 

Sklep jest zarządzany przez Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) przy ul. Zgoda 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031468, NIP: 7780043683 oraz REGON: 630008749, zwaną dalej „Sprzedawcą”. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 61 669 02 00 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@cortland.pl.

Polityka prywatności została przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) przy ul. Zgoda 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031468, NIP: 7780043683 oraz REGON: 630008749, („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@cortland.pl lub listownie pod adresem siedziby.

 

2. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych:
 • Prowadzenie i realizacja usług serwisowych
 • Zamówienia, konto klienta
 • Sprzedaż ratalna
 • Sprzedaż leasingowa
 • Fair Market Value (leasing)
 • Cortland Smart (raty)
 • Trade-In (Wymiana starego sprzętu na nowy)
 • Ubezpieczenia
 • Zwrot podatku VAT dla podróżnych (taxfree)
 • Rozmowy telefoniczne (infolinia)
 • Rozpatrywanie reklamacji
 • Rekrutacja
 • Komunikacja marketingowa (newsletter)
 • Realizacja umów
 • Kontakt

 

Zakres przetwarzanych danych

Cel Przetwarzania

Podstawa prawna

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail

Realizacja usług serwisowych

 • 6 ust 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osobą i której dane dotyczą
 • 6 ust 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (rękojmia)
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny i adres dostawy
Adres e-mail
Numer telefonu
 

Założenie konta klienta

 • 6 ust 1 lit. b – podanie danych jest dobrowolne, ale również niezbędne do wykonania umowy (założenie konta w sklepie internetowym), której strona jest osobą i której dane dotyczą.
 • Możemy usunąć Twoje dane osobowe po otrzymaniu od Ciebie takiej wiadomości.
 • Dane są przechowywane do czasu otrzymania od Ciebie prośby o usunięcie.

 

 

Sprzedaż ratalna

 • Cortland w przypadku sprzedaży ratalnej nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Sprzedaż leasingowa

 • Cortland w przypadku sprzedaży leasingowej nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Fair Market Value

 • Cortland w przypadku oferty najmu nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Cortland Smart

 • Cortland w przypadku sprzedaży na zasadach „Smart” nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Trade-in (Wymiana starego sprzętu na nowy)

 • Cortland w przypadku sprzedaży na zasadzie „wymiana starego sprzętu na nowy” nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Sprzedaż ubezpieczeń

 • Cortland w przypadku sprzedaży ubezpieczeń nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Zwrot podatku VAT (taxfree)

 • Cortland w przypadku realizacji procedury zwrotu VAT dla podróżnych nie jest administratorem Twoich danych osobowych
 • Wszystkie czynności dokonywane przez Cortland są zgodne z obowiązującymi wytycznymi procedury tax free
 • Cortland zawarł odpowiednią umowę przetwarzania danych osobowych
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Adres korespondencyjny
 

Rozmowy telefoniczne (infolinia)

 • 6 ust. 1 lit f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Cortland
 • Możemy usunąć Twoje dane osobowe po otrzymaniu od Ciebie takiej wiadomości.
 • Dane są przechowywane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, nie dłużej niż 2 lata od momentu nagrania rozmowy

 

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail

Rozpatrywanie reklamacji

 • 6 ust 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osobą i której dane dotyczą
 • 6 ust 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (rękojmia)
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji
 • W przypadku nieotrzymania takich danych nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojej reklamacji.
Imię (imiona) i nazwisko;
Datę urodzenia;
Dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
Wykształcenie;
Kwalifikacje zawodowe;
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Rekrutacja

 • 6. ust 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • W przypadku podania większej ilości danych osobowych podstawą prawną do przetwarzania takich danych jest 6 ust 1 pkt a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (taka zgoda jest niezbędna do przetwarzania Twoich danych)
 • 6 pkt 1 ust b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy możemy wymagać od Ciebie podania takich danych jak:

 • imię (imiona) i nazwisko; 
 • datę urodzenia; 
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 
 • wykształcenie; 
 • kwalifikacje zawodowe; 
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

 • Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane są przechowywane przez 6 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji, w której otrzymamy od Ciebie zgodę na dalsze przetwarzanie.

 

Adres e-mail
Numer telefonu

Komunikacja marketingowa

 • 6 ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji marketingowej z Tobą
 • Dane są przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody
Dane niezbędne do zawarcia umowy

Realizacja umów

 • 6 ust. 1 lit b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
 • 6 ust. 1 lit c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (finanse i rachunkowość)
 • 6 ust. 1 lit f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. (komunikacja niezbędna do zawarcia i realizacji umowy oraz ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami)
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do współpracy. Jeśli odmówisz nam podania danych, nie będziemy mogli zawrzeć i zrealizować umowy
 • Okres przechowywania danych osobowych obejmuje czas realizacji usługi oraz przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych.
Dane kontaktowe otrzymane w wiadomości

Kontakt

 • 6 ust. 1 lit f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Tobą
 • W przypadku nieotrzymania takich danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

 


3. Odbiorcy danych osobowych:

Możemy powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności, podmioty dostarczające systemy IT albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. 

 

Możemy przekazywać przetwarzane dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli przekazujemy takie dane, szczególnie dbamy o dochowanie warunków ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych.

 

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

4. Przysługujące prawa w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:

 • w dowolnym momencie prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzani danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Z powyższych uprawnień można skorzystać wysyłając maila (rodo@cortland.pl) lub pismo pod adres: Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) ul. Zgoda 38.
 • Jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda – w dowolnym momencie można ja wycofać.
 • Jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes – w dowolnym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania.
 • Istnieje również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01).
5. Zmiany Polityki prywatności
  1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.
  2. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych - zachęcamy do kontaktu.
6. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania:
  1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania (z zastrzeżeniem polityki cookie).

 

Microsoft Clarity

1. Narzędzia Microsoft Clarity

Microsoft Clarity. Korzystamy z narzędzia Microsoft Clarity pozwalającego na analizę zachowania użytkowników na stronie internetowej w celu prowadzenia analiz user experience (UX), dostarczanego przez Microsoft z siedzibą w 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Stany Zjednoczone. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Microsoft Clarity zbiera informacje związane z aktywnością użytkownika na stronie, a w szczególności rejestruje każdego użytkownika strony i tworzy nagrania wideo z jego ruchu na stronie, a generuje mapy cieplne. W ramach narzędzia Microsoft Clarity nie zbieramy informacji, które pozwalają nam na identyfikację poszczególnych użytkowników.

 

Newsletter Cortland
Korzystaj z okazji, promocji i rabatów. Zapisz się już dziś, otrzymasz kod na pierwsze zakupy.
Newsletter - Icon
Zakończenie działania Klubu Cortland

Od 01 lipca 2024 klub Cortland zakończy swoją działalność. Zachęcamy do wykorzystania zgromadzonych punktów do 30 czerwca 2024.

 

Po tym terminie punkty stracą ważność.

Sprawdź stan punktów
Download App - Photo