Mój koszyk

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Cortland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem sklepu internetowego cortland.pl oraz infolinii Biura Obsługi Klienta Cortland, w tym określa zasady i warunki świadczenia przez Cortland sp. z o.o. usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.cortland.pl jest Cortland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, NIP 778-00-43-683, REGON: 630008749, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031468. Kapitał zakładowy 60.000,00 zł opłacony w całości.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego cortland.pl i sporządzić jego wydruk.
 4. Dane kontaktowe:
  1. adres pocztowy: Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@cortland.pl
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 222 455 455
 5. Biuro Obsługi Klienta dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.
 6. Cortland odpowiada na wiadomości od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00:18:00.

 

§ 2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Bony zakupowe/Karty podarunkowe - ciąg znaków wygenerowanych przez system Sklepu Cortland, udostępniony Klientowi drogą elektroniczną lub pocztową, umożliwiający zapłatę za zakupy w Sklepie Cortland o wartości określonej na danym bonie/karcie, na określonych przez Sklep Cortland, a przekazanych Klientowi - odrębnych warunkach.
 2. Cortland lub Sprzedający - Cortland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, NIP 778-00-43-683, REGON: 630008749, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031468, kapitał zakładowy 60.000,00 zł opłacony w całości.
 3. Dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Cortland, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 5. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Cortland w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 6. Funkcjonalność – oznacza zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 7. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 8. Integracja – oznacza połączenie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z elementami Środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 9. Interoperacyjność – oznacza zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystanie z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
 10. Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której Cortland świadczy usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta została Umowa sprzedaży.
 11. Klub Cortland - program lojalnościowy mający na celu przyznanie określonych korzyści Klientom dokonującym zakupów w Sklepie internetowym Cortland oraz w Salonach, którzy zapiszą się do Klubu Cortland. Działalność Klubu Cortland zakończy się z dniem 30.06.2024 r.
 12. Kody rabatowe – ciąg znaków wygenerowanych przez system Sklepu Cortland, udostępniony Klientowi, umożliwiający uzyskanie ustalonego rabatu (kwotowego lub procentowego) na określonych przez daną promocję warunkach, szczegółowo opisanych w regulaminie danej promocji.
 13. Kompatybilność – oznacza współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub Towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 14. Konsument - oznacza osobę fizyczną - w tym również osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą - która dokonuje z Cortland czynności prawnej (w tym zamówienia w sklepie cortland.pl) pod warunkiem, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 15. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Cortland, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.
 16. Newsletter - dostarczana w sposób ciągły Treść cyfrowa, w ramach której nieodpłatnie przesyłane są treści handlowe i promocyjne, w tym informacje o nowościach i promocjach. Zasady dostarczania Newslettera określa niniejszy Regulamin.
 17. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 18. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego cortland.pl.
 19. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, umożliwiającą korzystanie przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 20. Salon - stacjonarny sklep firmowy prowadzony przez Cortland na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez Cortland Towary do bieżącej sprzedaży. Lista Salonów oraz godzin ich otwarcia jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.cortland.pl/salony.html.
 21. Sklep internetowy Cortland (Sklep Cortland lub Sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem cortland.pl, za pośrednictwem którego Cortland świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży.
 22. Strona Internetowa - oznacza stronę www.cortland.pl
 23. Środowisko cyfrowe – oznacza sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 24. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Cortland za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, w tym Towar zawierający Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej uniemożliwiłby Konsumentowi jego prawidłowe funkcjonowanie.
 25. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 26. Treść cyfrowa bez nośnika – oznacza Treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym nabywaną na podstawie Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 27. Treść cyfrowa na nośniku – oznacza Treść cyfrową zapisaną na nośniku materialnym nabywaną na podstawie Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 28. Trwałość – oznacza zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 29. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedającego przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 30. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej – oznacza umowę, na podstawie której Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 31. Umowa o dostarczenie Newslettera - Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej, zgodnie z którą Sprzedający dostarczy Klientowi Newsletter w zamian za podanie przez niego adresu e-mail.
 32. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Cortland.
 33. Usługa cyfrowa – oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na:
  1. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  2. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 34. Usługi dodatkowe – oznaczają usługi serwisowe opisane w Regulaminie usług serwisowych i inne dostępne w sklepie internetowym.
 35. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.z późniejszymi zmianami).
 36. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późniejszymi zmianami).
 37. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru wraz z potwierdzeniem woli ich zakupu.

 

§ 3. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedający stosuje pliki „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych Cortland, innych podmiotów lub osób trzecich,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Cortland.
 4. Za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, wszelkie prawa do Sklepu Internetowego w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Cortland, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Cortland wyrażoną na piśmie.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 6. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Cortland, Klient powinien posiadać sprzęt i oprogramowanie spełniające wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.
 7. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy 4 antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedający nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 8. Wszelkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§ 4. Ceny

 1. Informacje o cenie Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru zamieszczone są przy prezentowanym Towarze w Sklepie Internetowym.
 2. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (o ile wyraźnie nie zaznaczono, że cena jest ceną netto) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i ewentualnych innych kosztów, które Klient może być zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. O wszelkich dodatkowych kosztach, w tym finalnej cenie do zapłaty Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy, przed złożeniem zamówienia.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Ceny Towarów podane w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Dla Towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny Towarów uwidocznione w Salonie.
 5. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 6. Sprzedający nie korzysta z algorytmów, które dostosowują indywidualnie ceny Towarów na podstawie zachowań Klientów, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

§ 5. Rejestracja

 1. Klient może złożyć Zamówienie dokonując nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest obowiązkowa, a Klient może złożyć Zamówienie jako gość bez dokonywania Rejestracji.
 2. Dokonanie Rejestracji powoduje powstanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie internetowym poprzez podanie przez Klienta jego adresu e-mail, ustaleniu przez Klienta hasła oraz zaakceptowaniu Regulaminu, a następnie przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje od Cortland, na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta Klienta, z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego Sprzedającemu adresu e-mail oraz ustalonego samodzielnie Hasła (logowanie). Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego Konta.
 7. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych na Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania poprzez skorzystanie z opcji dostępnych w Sklepie internetowym.
 8. Klient może dokonać Rejestracji i logować się do Sklepu internetowego, korzystając z adresu e-mail i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane ze Sklepem internetowym. W takim przypadku dane powiązane z kontami Klienta tych serwisów powiązanych przekazane i gromadzone na Koncie Klienta traktowane są jak dane zgłoszone przez Klienta do rejestracji w Sklepie internetowym.
 9. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 10. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego Konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego - w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
 11. Klient będący osobą fizyczną korzystający ze Sklepu internetowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może dokonać Rejestracji oraz innych czynności w ramach Sklepu internetowego poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Zabrania się składania ofert zakupu Towarów oraz dokonywania logowania na dane podmiotów, bez należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tego podmiotu.
 12. Klientowi nie wolno umożliwiać innym osobom korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wskazać okoliczności ich przejęcia.
 13. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@cortland.pl lub rodo@cortland.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres pocztowy Cortland wskazany w § 1 Regulaminu. Ze względów bezpieczeństwa przed usunięciem Konta Klienta Cortland zastrzega sobie prawo do uprzedniego potwierdzenia tożsamości Klienta.
 14. Cortland może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta, w przypadku gdy:
  1. Klient korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego zakłóca jego funkcjonowanie.
 15. Cortland może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za porozumieniem Stron, będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.
  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za porozumieniem Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

§ 6. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego

 1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie Zamówienia. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Cortland przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego (www.cortland.pl) przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za wyjątkiem okresów związanych z przerwami technicznymi i konserwacyjnymi. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
 3. Klient dokonuje Zamówienia poprzez dodanie wybranych Towarów do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Towarów w wirtualnym koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Towarów przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji lub zostanie przyjęte do realizacji częściowo.
 4. Po dokonaniu wyboru Towarów, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych koniecznych do kontaktu oraz dostarczenia Towarów. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi konieczne jest wskazanie pełnego i prawidłowego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną konieczne jest wskazanie również pełnej i prawidłowej nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Wskazane dane, zgodnie z ustępem powyżej, do czasu dostawy nie mogą ulec zmianie. Zmiana danych, w tym w szczególności adresu dostawy, możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sprzedającym oraz przed przekazaniem Towarów przewoźnikowi. Klient ponosi odpowiedzialność z tytułu wskazywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 6. Obowiązkowym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia, uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk “Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, adresu i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia należy wrócić do etapu zamówienia, który ma podlegać modyfikacji i dokonać zmian.
 8. Złożenie zamówienia następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i naciśnięciu przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego wiąże się z obowiązkiem uiszczenia zapłaty.
 9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta zostanie wysłana przez Cortland wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z wszelkimi istotnymi elementami zamówienia, w szczególności z informacją o całkowitej cenie zamówionych Towarów, koszcie dostawy oraz spodziewanym terminie realizacji zamówienia (tj. dostarczenia Towarów na podany przez Klienta adres).
 10. W kolejnej wiadomości e-mail Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie 5 dni oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a Umowa sprzedaży nie została zawarta.
 11. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Cortland z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Cortland. W przypadku, gdy tylko część zamówienia została potwierdzona i przyjęta do realizacji, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Towarów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Towarów wówczas może od umowy odstąpić zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Treści cyfrowe, Usługi cyfrowe lub Usługi dodatkowe, Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych, Usług cyfrowych lub Usług dodatkowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 13. Zamówienia w Sklepie Internetowym przyjmowane są poprzez stronę www.cortland.pl i realizowane według kolejności ich składania.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania przyjętego do realizacji zamówienia w przypadku:
  1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia),
  2. nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia - w przypadku płatności natychmiastowych, lub 7 dni od daty otrzymania informacji o numerze rachunku bankowego do wpłaty - w przypadku płatności przelewem tradycyjnym,
  3. nieodebrania przesyłki, zawierającej zamówienie (w przypadku przesyłki „za pobraniem").
 15. W przypadku anulowania zamówienia Cortland zwróci zapłacone przez Klienta środki za zamówienie. W zależności od pierwotnie wybranej przez Klienta metody płatności przetworzenie zwrotu może potrwać maksymalnie do 14 dni. W przypadku zamówień o wartości poniżej 170 zł Cortland nie zwraca kosztów dostawy w przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta.

 

§ 7. Zamówienia za pośrednictwem infolinii

 1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem infolinii w godzinach i dniach pracy Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu 222 455 455.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wskazanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki oraz systemowego wygenerowania dokumentu sprzedażowego (paragonu lub faktury VAT). Klient składający zamówienie za pośrednictwem infolinii wykorzystuje do tego numer telefonu podany powyżej, po uprzednim wysłuchaniu obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Sklep Cortland. Podane dane Klienta muszą być prawdziwe i aktualne.
 3. Klient może modyfikować zamówienie oraz dane teleadresowe do momentu ostatecznego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Sprzedającego w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany adres e-mail wraz z wszelkimi istotnymi elementami zamówienia, w szczególności z informacją o całkowitej cenie zamówionych Towarów, koszcie dostawy oraz spodziewanym terminie realizacji zamówienia (tj. dostarczenia Towarów na podany przez Klienta adres). Brak otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie 5 dni oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a Umowa sprzedaży nie doszła do skutku. W przypadku, gdy tylko część zamówienia została potwierdzona i przyjęta do realizacji, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Towarów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Towarów wówczas może od umowy odstąpić zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszego Regulaminu.
 5. Postanowienia § 6 ust. 12-14 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8. Zamówienia na imienne licencje

 1. W przypadku zamówień na imienne licencje (wersje elektroniczne) programów m.in. Adobe, Apple, Corel, Quark, Microsoft, Filemaker wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia.
 2. Do realizacji zamówienia Cortland przystąpi po uznaniu rachunku bankowego Cortland.
 3. Imienne licencje nie podlegają zakupom ratalnym lub w ramach leasingu.

 

§ 9.Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej

 1. Sprzedający dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub
   Konsument i Sprzedający uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści
  2. cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedający nie dostarczył ich w tym terminie.
 6. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedającym.
 7. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy § 17 stosuje się odpowiednio.

 

§ 10. Postanowienia ogólne

 1. Cortland świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter;
  3. Prowadzenie Konta Klienta;
  4. Dostęp do Klubu Cortland do dnia 30.06.2024 r..
 2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Odpowiedź na zapytania, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt a) udzielana jest dniach roboczych w godzinach: 09:00-17:00.
 3. Cortland zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Cortland.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Cortland.
 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Cortland. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Cortland, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Cortland. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Cortland na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Cortland. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 9. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 11. Usługa prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 12. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Cortland, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 13. Cortland jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Cortland lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Cortland zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 14. Program lojalnościowy Klubu Cortland ma na celu przyznanie określonych korzyści Klientom biorących udział w Programie Lojalnościowym.
 15. Uczestnikami Klubu Cortland mogą być tylko Klienci będący Konsumentami.
 16. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Klubu Cortland nie mogą być przeniesione przez Klienta na osobę trzecią.
 17. Zasady Klubu Cortland opisane zostaną w odrębnym regulaminie.

 

§ 11. Czas realizacji i wysyłka zamówienia

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówień złożonych w dni robocze, następuje w następnym dniu roboczym, po dniu, w którym Cortland odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób zapłaty „za pobraniem”. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Sklep Internetowy odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób płatności „za pobraniem”.
 2. Wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia dla Klienta. Czas realizacji Zamówienia (dostawy Towarów) nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia Zamówienia. Klient nie jest uprawniony do wyboru konkretnego terminu realizacji bądź dostawy Zamówienia. Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpłynięcia.
 3. Na czas oczekiwania składa się kompletowanie zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego i czas dostarczenia przesyłki przez wybranego przewoźnika.
 4. Klient podczas finalizacji zamówienia może wybrać jedną z dostępnych możliwości wysyłki Towaru szczegóły TUTAJ przy czym nie wszystkie wskazane formy wysyłki muszą być dostępne podczas składania zamówienia.
 5. Każde zamówienie wysyłane jest odrębną przesyłką. Nie ma możliwości łączenia kilku zamówień do jednej przesyłki, niezależnie od wybranej formy transportu.
 6. Koszt wysyłki oraz przewidywany czas transportu został szczegółowo określony w informacji dostępnej TUTAJ. Przewidywany czas wysyłki określany jest na podstawie deklaracji przewoźników. Realny czas wysyłki może różnić się od przewidywanego.
 7. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. Wysyłka Towarów odbywa się pod adresy znajdujące się na terytorium Polski.
 8. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu Towarów niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera lub bezpośrednio po odbiorze przesyłki z Paczkomatu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki odebranej z Paczkomatu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić protokół szkody i zgłosić reklamację do firmy InPost oraz zawiadomić Sprzedającego.
 9. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji wysyłki Towarów „za pobraniem”, w przypadku Klientów, którzy nie dokonują odbioru tak wysyłanych przesyłek. Realizacja Zamówienia będzie dokonana jeżeli Klient dokona przedpłaty za Zamówienie, o co może zostać poproszony przez Sprzedającego.

 

§ 12. Sposoby płatności i dokumenty rozliczeniowe

 1. Cortland może udostępnić Klientowi następujące sposoby płatności:
  1. za pośrednictwem Sklepu Internetowego Cortland (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Cortland potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Cortland).
  2. gotówką przy odbiorze Towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego Towaru) na podstawie wystawionej wcześniej przez Cortland Faktury Proforma. Maksymalna kwota pobrania przesyłki wynosi 6 500 zł brutto. 
  3. płatność on-line dokonywana przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający zawarł umowę (np. kartą płatniczą, ApplePay, Przelewy24).
  4. Przelew z odroczoną płatnością jest możliwy dla podmiotów niebędących Konsumentami, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez Cortland i po podpisaniu umowy o współpracy.
  5. eVoucherem (Karta podarunkowa w postaci elektronicznej), której warunki użycia są wymienione w odrębnym regulaminie.
 2. Formy płatności dostępne na dzień składania zamówienia będą wskazane na stronie internetowej, na etapie wyboru przez Klienta sposobu płatności za zamówienie.
 3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient może zostać przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart.
 4. Szczegóły dotyczące możliwych form płatności znajdują się TUTAJ przy czym jak wskazano w ust. 2, nie wszystkie wskazane formy płatności muszą być dostępne podczas składania zamówienia.
 5. Dokonanie nabycia Towarów przez Klienta jest potwierdzane wystawieniem dokumentu rozliczeniowego przez Sprzedającego, to jest paragonu, faktury imiennej lub faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji lub podczas składania zamówienia adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
 6. W przypadku zamówień składanych telefonicznie paragon lub faktura zostanie doręczona w formie tradycyjnej (papierowej).
 7. Domyślnie wystawianym dokumentem rozliczeniowym jest paragon lub faktura imienna. Faktura VAT wystawiana jest jedynie dla Klientów, którzy w momencie składania zamówienia wskazali, iż chcą dokonać zakupu jako przedsiębiorca i podali dane niezbędne do wystawienia faktury VAT tj. NIP, nazwę oraz adres przedsiębiorstwa. W przypadku braku wskazania chęci otrzymania faktury VAT w momencie składania zamówienia, późniejsze otrzymanie faktury VAT nie będzie możliwe.

 

§ 13. Kredytowanie, zakupy ratalne i leasing

 1. Stałym Klientom Sprzedający umożliwia otwarcie linii kredytowej. W przypadku chęci pozyskania linii kredytowej Klient powinien skontaktować się z kierownikiem wybranego Salonu.
 2. Cortland umożliwia Klientom dokonanie zakupów poprzez wzięcie kredytów ratalnych na zakup Towarów na atrakcyjnych warunkach - szczegóły można znaleźć TUTAJ.  Kredyty udzielane są przez Santander Consumer Bank S.A. 
 3. Ze sprzedaży ratalnej wyłączone są karty iTunes.
 4. We współpracy z podmiotami zewnętrznymi Cortland umożliwia także leasing Towarów – szczegóły można znaleźć TUTAJ.
 5. Z procedury leasingu wyłączone jest oprogramowanie komputerowe w wersji upgrade oraz karty iTunes.

 

§ 14. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Cortland mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 

§ 15. Niezgodność Towaru z umową i reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z Umową.
 2. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku jeżeli działania Sprzedającego przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także w przypadku niezgodności Towaru z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za doprowadzenie go do zgodności z Umową na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta (rozdział 5a).
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową
 4. Niezgodność z Umową występuje jeśli:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji są niezgodne z Umową,
  2. Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi i o którym to celu powiadomił Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedający zaakceptował,
  3. Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,
  4. Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalności i kompatybilności lub nie występuje w określonej ilości,
  5. Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
  6. Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,
  7. brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 6. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 7. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 8. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedającego roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy, taki sam – o ile jest dostępny w Sklepie Cortland. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.
 9. Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:
  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową,
  2. Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie,
  3. nie da się doprowadzić do zgodności Towaru z Umową bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,
  4. Sprzedający nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta,
  5. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
  6. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,
  7. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 11. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 12. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane kontaktowe, opis transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Konsumenta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Towaru wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Towar, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu w Sklepie internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie płatności z rachunku bankowego itp.). W przypadku Towarów podlegających naprawie lub wymianie Konsument zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu.
 13. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Internetowej: www.cortland.pl/formularz-reklamacji.html, na adres mailowy: kontakt@cortland.pl, w formie pisemnej na adres siedziby Cortland lub do wybranego Salonu Cortland.
 14. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Konsumenta na wskazany przez niego w reklamacji adres korespondencyjny lub adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 15. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e-mail lub na podany adres korespondencji (zgodnie z życzeniem Klienta). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 16. Gdy wymiana lub naprawa Towaru okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Konsumenta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Konsumenta Towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Towaru lub dowodu jego odesłania.
 17. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Konsumenta sposobu płatności.
 18. Sprzedający zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 19. Koszt transportu Towarów podlegających naprawie lub wymianie ponosi Sprzedający. Koszt transportu Towarów, w zakresie których reklamacja została uwzględniona ponosi Sprzedający.
 20. Klient może zgłosić Cortland reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Cortland. Reklamacja może być złożona na adres mailowy: kontakt@cortland.pl , w formie pisemnej na adres siedziby Cortland lub do wybranego Salonu Cortland.
 21. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 22. Klient niebędący konsumentem, dokonujący zakupu Towaru w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany Towaru. Sprzedający wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie albo wymieni Towar wadliwy na wolny od wad. Sprzedający może także odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów niebędących konsumentami jest wyłączona.

 

§ 16. Zgodność Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową

 1. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.
 2. Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi dostarcza je Konsumentowi przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i przez Sprzedającego przed zawarciem umowy.
 3. Sprzedający informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedającego zgodnie z §16 ust. 2, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w §16 ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 16 ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 6. W przypadku, gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 7. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 9. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w §16 ust. 3, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 12. Domniemania określone w § 16 ust. 9 i 11 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedający poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Sprzedający, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 13. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 14. Sprzedający może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.
 15. Sprzedający doprowadza treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedający.
 16. Jeżeli treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedający nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny;
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 17. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 18. Po odstąpieniu od umowy Sprzedający nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedającego, z wyjątkiem treści, które:
  1. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. zostały połączone przez Sprzedającego z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  3. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 19. Sprzedający udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem Treści, o których mowa w ust. 20 pkt 1-3.
 20. Sprzedający może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedającego.
 21. Sprzedający nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 22. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 23. Sprzedający ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 24. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 25. Sprzedający może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedający nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

 

§ 17. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i ust. 9 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach: od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Dla pozostałych umów: od dnia ich zawarcia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Cortland o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Cortland sp. z o.o. ul. Towarowa 41/2, 61-896 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@cortland.pl). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Preferowaną formą zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy jest wypełniony formularz odstąpienia od umowy wypełniony na stronie internetowej Sklepu Internetowego, dostępny TUTAJ i odesłanie Towaru na adres ul. Towarowa 41/2, 61-896 Poznań.
 4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia, Konsument zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany był jako komplet lub zestaw - odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu. Dotyczy to także produktów nabywanych w ramach promocji „buy and get” (kup i dostań), które sprzedawane są jako pakiet.
 5. W przypadku, gdy w ramach zamówienia, Konsument zakupił produkt z rabatem (np. za 1 grosz, 1 złotówkę) oraz odstąpił od zamówienia w całości lub w takiej części, która nie uprawniałaby go do uzyskania rabatu – zwrot Towarów powinien obejmować także produkt zakupiony z rabatem. W przypadku braku zwrotu produktu zakupionego z rabatem, Sprzedający ma prawo obciążyć Konsumenta kosztem równym wartości udzielonego rabatu na produkt.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Cortland przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Cortland niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Cortland o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres ul. Towarowa 41/2, 61-896 Poznań.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Cortland, Cortland nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedający może umożliwić Klientom dokonanie zwrotu za pośrednictwem przewoźnika, z którym ma zawartą umowę na obsługę zwrotów (dalej „Obsługa Zwrotów”). Całkowity koszt Obsługi Zwrotu jest każdorazowo wyświetlany w ramach Sklepu internetowego, przed złożeniem przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Koszt Obsługi Zwrotu ponosi Konsument, chyba że wskazano inaczej. Jeżeli w związku odstąpieniem przez Konsumenta od umowy sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi jakichkolwiek należności, zapłata kosztu Obsługi Zwrotu, o której mowa w niniejszym ustępie może nastąpić przez potrącenie wierzytelności Sprzedającego o zapłatę kosztu Obsługi Zwrotów z wierzytelnością Konsumenta o zwrot należności wynikających z odstąpienia od umowy. Po dokonaniu takiego potrącenia Konsument otrzyma zwrot przysługujących mu należności pomniejszonej o koszt Obsługi Zwrotów.
 11. W przypadku nieskorzystania z opcji Obsługi Zwrotu, Konsument powinien wysłać zwrot na swój koszt na adres ul. Towarowa 41/2, 61-896 Poznań z dopiskiem „ZWROT”.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy Cortland niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Cortland.
 13. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Cortland przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 14. Cortland może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, skutkach jego wykonania oraz o wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 16. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 17. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
  1. Sprzedający nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, skutkach jego wykonania oraz o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży lub
  2. Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 18. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedającym. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych § 17 ust. 9 i 16. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedający informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży Towaru lub Usługi dodatkowej lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku.
 19. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § § 17 ust. 9 i 16.
 20. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania Treści cyfrowej bez nośnika, jeżeli:
  1. nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia lub
  2. nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
  3. Sprzedający nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 21. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika oraz Umowy o dostarczanie Usług cyfrowych, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 22. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. w przypadku zakupu słuchawek dousznych każdego rodzaju w tym Apple AirPods oraz Apple AirPods Pro;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedającego, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta;
  10. zakupu kart iTunes.

 

§ 18. Rezygnacja z zamówienia

 1. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym na adres sklep@cortland.pl.
 2. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku, jeśli Towar nie został jeszcze wysłany do Klienta oraz zamówienie nie dotyczy imiennych licencji na oprogramowanie lub Towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie Klienta.

 

§ 19. Kody rabatowe, karty podarunkowe, promocje

 1. Sprzedający może przyznać Klientowi rabat, kod rabatowy lub Bon zakupowy/Kartę podarunkową  na zasadach opisanych w Sklepie internetowym. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Towarów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Towar. Rabaty nie są zbywalne ani nie podlegają zamianie na świadczenia pieniężne.
 2. Wszelkie promocje (w tym Kody rabatowe) nie łączą się z żadnymi innymi promocjami (Kodami rabatowymi). Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że warunki promocji wyraźnie przewidują możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie opisane w regulaminie promocji.
 3. W przypadku Kodów rabatowych jedna osoba może skorzystać z otrzymanego Kodu rabatowego tylko jeden raz, chyba że możliwość wielokrotnego skorzystania z kodu rabatowego została wyraźnie zaznaczona.
 4. Bony zakupowe/karty podarunkowe mogą być wykorzystane na zakupy w obrębie każdej kategorii Sklepu, chyba że ograniczenia ich wykorzystania zostały wyraźnie zaznaczone w odrębnych warunkach.
 5. Jeżeli wartość danego zamówienia jest wyższa niż kwota dostępna w ramach Bonu zakupowego/Karty podarunkowej, Klient może dopłacić różnicę za pomocą dostępnych w Sklepie metod płatności.

 

§ 20. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Cortland o potencjalnym naruszeniu.
 2. Cortland powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 21. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Cortland i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Cortland nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w Regulaminie, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Cortland, jak również upoważnia Cortland do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Cortland ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §20 Regulaminu.
 5. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §20 Regulaminu, Cortland zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Cortland nie jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 6. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Cortland umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

 

§ 22. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów jest Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (43-354), ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, NIP 778-00-43-683, REGON: 630008749, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031468. Kapitał zakładowy 60.000,00 zł opłacony w całości.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.
 4. W przypadku, gdy w ramach korzystania ze Sklepu internetowego dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych) wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Sklepie internetowym), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych Klient ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych.

 

§ 23. Recycling

 1. Kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo dokonać zwrotu w Cortland zużytego urządzenia tego samego rodzaju. W tym celu należy dostarczyć osobiście zużyty sprzęt do wybranego salonu Cortland lub wysłać go na koszt Cortland kurierem na adres ul. Węglowa 1/3, 60-122 Poznań Prosimy o kontakt przed wezwaniem kuriera. Sprzęt przyjmowany jest w tej samej ilości co nowy dostarczony Klientowi.

 

§ 24. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  Spory konsumenckie,
  Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich,
  Ważne adresy,
  Sprawy indywidualne.
 2. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu za pośrednictwem strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W  rozwiązaniu  indywidualnego  sporu  i  skargi  konsumenckiej  związanych  z  transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między nim a Cortland:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Cortland przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu: www.poznan.wiih.gov.pl/.
 6. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 8. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeku cywilnego, może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Link do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
 9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Cortland wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

§ 25. Postanowienia końcowe

 1. Cortland uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkującej koniecznością jego dostosowania do tych zmian prawa,
  2. wydania orzeczenia lub innego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej skutkującego koniecznością zmiany Regulaminu w celu dostosowania do takiego orzeczenia lub innego podobnego aktu,
  3. usunięcia ewentualnych omyłek w Regulaminie,
  4. zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego,
  5. zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedającego.
 2. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Cortland powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu poprzez e-mail zawierający treść nowego Regulaminu w formacie pdf oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej Cortland. Klient jest związany nowym Regulaminem, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
 4. Do zamówień składanych od momentu wejścia w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie znajduje Regulamin w wersji zmienionej.
 5. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów  powstałych  na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Spory powstałe pomiędzy Cortland a Klientem niebędącym Konsumentem są poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Cortland.
 8. Umowy z Cortland zawierane są w języku polskim.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2024 r.

 

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 01.07.2024 r.

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 12.06.2024 r.

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 30.11.2023 r. 

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 18.10.2023 r. 

Newsletter Cortland
Korzystaj z okazji, promocji i rabatów. Zapisz się już dziś, otrzymasz kod na pierwsze zakupy.
Newsletter - Icon
Zakończenie działania Klubu Cortland

Od 01 lipca 2024 klub Cortland zakończy swoją działalność. Zachęcamy do wykorzystania zgromadzonych punktów do 30 czerwca 2024.

 

Po tym terminie punkty stracą ważność.

Sprawdź stan punktów
Download App - Photo