Skontaktuj się z nami

Tax Free

 

 

PL

Informacja o zasadach zwrotu podatku dla podróżnych dokonujących zakupu w naszych salonach.

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu podatku VAT osobiście.

2. Zapłacony podatek podróżny można odebrać:

a) gotówką w PLN, dokonując odbioru osobiście w naszych salonach:

   • w Poznaniu,
    • ul. Zgoda 38,
    • ul. Drużbickiego 2 (Centrum Handlowe Plaza),
    • ul. Ratajczaka 19,
   • w Warszawie,
    • ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A,
    • ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 (Galeria Młociny),
   • w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13 (budynek ALTUS),
   • w Gdańsku,
    • ul. Złota Karczma 26 (Park Handlowy Matarnia),
    • al. Grunwaldzka 415 (budynek Alchemia),
   • we Wrocławiu, ul. Sucha 1, (CH Wroclavia),
   • w Krakowie, ul. Podgórska 34, (Galeria Kazimierz),
   • w Lubinie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 20, (Cuprum Arena),
   • w Nowym Sączu, ul. Lwowska 80, (Galeria Trzy Korony),
   • w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315 (CH Europa Centralna lokal 28),
   • w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera II),
   • w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów),
   • w Tychach, ul. Towarowa 2C (CH Gemini Park).

b) przelewem bankowym w PLN na rachunek bankowy podróżnego.

3. Podróżny zobowiązany jest wywieźć nabyty towar poza granice UE nie później, niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar został nabyty.

4. Towar musi zostać wywieziony w stanie nienaruszonym w osobistym bagażu podróżnego.

5. Sprzedawca ma obowiązek udokumentowania transakcji dostawy towarów w ramach TAX FREE, rejestrując sprzedaż na platformie PUESC i przekazując dokument podróżnemu w formie elektronicznej (plik .pdf) lub drukując taki dokument na jego życzenie.

6. Jeśli podróżny opuszcza UE w innym kraju członkowskim niż Polska musi mieć wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE, potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium UE, rejestracja elektroniczna obywa się tylko na terenie Polski.

7. Podróżny może żądać zwrotu podatku VAT przy zakupie o minimalnej wartości 200 zł brutto.

8. Podróżny otrzyma zwrot podatku od sprzedawcy, jeśli pojawi się osobiście w jednym z salonów Cortland w terminie do 10 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów. Chyba, że przy sprzedaży wybrał formę zwrotu przelewem bankowym i podał numer rachunku bankowego na jaki ma być dokonany zwrot. W takim przypadku zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wywozie na platformie PUESC. Raz wybrana forma zwrotu podatku nie może być zmieniona na inną.

9. Sprzedawca pobierze prowizję w wysokości 200 zł od zwracanego podatku.

 

EN

Information about the principles of tax refund for travellers, purchasing in our shops.

1. The seller refunds VAT personally.

2. The traveller can collect the paid tax:

a) in cash denominated in zlotys (PLN), personally in our shops:

   • Poznan,
    • ul. Zgoda 38,
    • ul. Druzbickiego 2 (Centrum Handlowe Plaza),
    • ul. Ratajczaka 19,
   • Warsaw,
    • ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A,
    • ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 (Galeria Mlociny),
   • Katowice, ul. Uniwersytecka 13 (budynek ALTUS),
   • Gdansk,
    • ul. Zlota Karczma 26 (Park Handlowy Matarnia),
    • al. Grunwaldzka 415 (budynek Alchemia),
   • Wroclaw, ul. Sucha 1, (CH Wroclavia),
   • Cracow, ul. Podgorska 34, (Galeria Kazimierz),
   • Lubin, ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 20, (Cuprum Arena),
   • Nowy Sacz, ul. Lwowska 80, (Galeria Trzy Korony),
   • Gliwice, ul. Pszczynska 315 (CH Europa Centralna lokal 28),
   • Bielsko-Biala, ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera II),
   • Rzeszow, al. Pilsudskiego 44 (Galeria Rzeszów),
   • Tychy, ul. Towarowa 2C (CH Gemini Park).

b) by bank transfer denominated in zlotys to the traveller’s bank account.

3. The traveller is obliged to export the product outside the EU not later than on the last day of the third month following the month in which this product was purchased.

4. The product must be exported in the intact condition in the personal baggage of the traveller.

5. The seller is obliged to document the transaction of delivery of goods under TAX FREE by registering the sale on the PUESC platform and providing the travel document in electronic form (.pdf file) or by printing such a document at his request.

6. If the traveler leaves the EU in an EU country other than Poland, he must have a TAX FREE electronic document printout, confirmed by the competent customs authority through which the goods were exported from the EU territory, electronic registration takes place only in Poland.

7. PLN 200 gross is the minimum amount of the total value of the delivery of products for which the passenger can demand VAT refund.

8. The traveler will receive a tax refund from the seller if he shows up in person at one of the Cortland showrooms within 10 months from the last day of the month in which the goods were delivered. Unless during the sale, he chose the form of return by bank transfer and provided the bank account number to which the return is to be made. In this case, the refund will be made within 14 days of receiving information about the export on the PUESC platform. Once selected, the form of tax refund cannot be changed to another.

9. The seller will charge a commission in the amount of PLN 200 from the returned tax.

 

DE

Hinweise zur Steuererstattung für Reisende, die in unseren Geschäften einkaufen.

1. Der Verkäufer nimmt die Umsatzsteuererstattung persönlich vor.

2. Der Reisende kann die entrichtete Umsatzsteuer folgendermaßen zurückgewinnen:

a) persönlich in bar in unseren Geschäften:

   • in Posen,
    • Zgoda Straße 38,
    • Drużbickiego Straße 2 (CH Plaza),
    • Ratajczaka Straße 19,
   • in Warschau,
    • Bitwy Warszawskiej 1920 r. Straße 7A,
    • Zgrupowania AK „Kampinos” Straße 15 (GH Mlociny),
   • in Kattowitz, Uniwersytecka 13 Straße (ALTUS),
   • in Danzig,
    • Złota Karczma Straße 26 (CH Matarnia),
    • Grunwaldzka Straße 415 (Alchemia),
   • in Breslau, Sucha Straße 1 (GH Wroclavia),
   • in Krakau, Podgorska Straße 34, (Galeria Kazimierz),
   • in Lubin, Gen. Wladyslawa Sikorskiego Straße 20, (Cuprum Arena),
   • in Nowy Sacz, Lwowska Straße 80 (Galeria Trzy Korony),
   • in Gleiwitz, Pszczynska Straße 315 (CH Europa Centralna lokal 28),
   • in Bielsko-Biala, Mostowa Straße 5 (Sfera II),
   • in Rzeszow, Piłsudskiego Straße 44 (Galeria Rzeszow),
   • in Tychy, Towarowa Straße 2C (CH Gemini Park).

b) durch Banküberweisung in PLN auf die Rechnung des Reisenden.

3. Der Reisende ist verpflichtet, die eingekauften Waren außerhalb der EU zu liefern. Dies darf nicht später als am letzten Tag des drittnächsten Monats, nach dem Monat, in dem die Ware erworben wurde, erfolgen.

4. Die Ware ist im unverletzten Zustand im persönlichen Koffer des Reisenden auszuführen.

5. Der Verkäufer ist verpflichtet, die Transaktion der Lieferung von Waren unter TAX FREE zu dokumentieren, indem er den Verkauf auf der PUESC-Plattform registriert und das Reisedokument in elektronischer Form (.pdf-Datei) zur Verfügung stellt oder auf seinen Wunsch hin ausdruckt.

6. Verlässt der Reisende die EU in einem anderen Mitgliedstaat als Polen, muss er einen TAX FREE elektronischen Dokumentenausdruck haben, der von der zuständigen Zollbehörde bestätigt wird, über die die Waren aus dem EU-Gebiet ausgeführt wurden, die elektronische Registrierung erfolgt nur in Polen.

7. Der Mindestwert der Warenlieferung, bei der der Reisende die Umsatzsteuererstattung verlangen darf, beträgt 200 PLN brutto.

8. Der Reisende erhält vom Verkäufer eine Steuerrückerstattung, wenn er innerhalb von 10 Monaten ab dem letzten Tag des Monats, in dem die Ware geliefert wurde, persönlich in einem der Cortland-Geschäfte erscheint. Sofern nicht während des Verkaufs, hat er die Rücksendeform per Banküberweisung gewählt und die Kontonummer angegeben, auf die die Rücksendung zu erfolgen hat. In diesem Fall erfolgt die Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Informationen über den Export auf der PUESC-Plattform. Nach der Auswahl kann die Form der Steuerrückerstattung nicht in eine andere geändert werden.

9. Der Verkäufer ist berechtigt eine Provision von 200 PLN von der erstattenden Steuer zu nehmen.

 

RU

Информация о возврате налога для заграничных туристов, покупающих товары в наших магазинах.

1. Возврат НДС осуществляет продавец.

2. Заграничный покупатель может получить возврат заплаченного налога:

a) лично в наших магазинах, наличными в польских злотых:

   • в городе Познань,
    • ул. Згода,38 (Poznań ul. Zgoda 38),
    • ул. Druzbickiego 2 (Centrum Handlowe Plaza),
    • ул. Ratajczaka 19,
   • iв городе Варшава,
    • ул. Битвы Варшавской 1920г., № 7А (Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A),
    • ул. Сосредоточения Армии Крайовой “Кампинос” 15 (Warszawa ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15),
   • в городе Катовице, ул. Университетская, 13, здание „АЛТУС” (Katowice ул. Uniwersytecka 13, budynek ALTUS),
   • в городе Гданьск,
    • ул. Злота Карчма 26, ТЦ “Matarnia” (Gdańsk, ul. Złota Karczma 26, Park Handlowy Matarnia),
    • др. Grunwaldzka 415 (budynek Alchemia),
   • в городе Вроцлав, ул. Sucha 1 (CH Wroclavia),
   • в городе Краков, ул. Podgorska 34, (Galeria Kazimierz),
   • в городе Любин, ул. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 20, (Cuprum Arena),
   • в городе Новы-Сонч, ул. Lwowska 80 (Galeria Trzy Korony),
   • в городе Гливице, ул. Pszczynska 315 (CH Europa Centralna lokal 28),
   • в городе Бельско-Бяла, ул. Mostowa 5 (Sfera II),
   • в городе Жешув, др. Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszow),
   • в городе Тыхы, ул. Towarowa 2C (CH Gemini Park).

б) банковским переводом в польских злотых на счет покупателя.

3. Заграничный покупатель обязан вывезти товар за пределы ЕС не позднее последнего дня третьего месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена покупка.

4. Товар должен быть вывезен в нетронутом состоянии в личном багаже заграничного покупателя.

5. Продавец обязан документально подтвердить сделку по доставке товаров по тарифу TAX FREE, зарегистрировав продажу на платформе PUESC и предоставив проездной документ в электронном виде (файл .pdf) или распечатав такой документ по своему запросу.

6. Если путешественник покидает ЕС в государстве-члене, отличном от Польши, он должен иметь распечатку электронного документа TAX FREE, подтвержденную компетентным таможенным органом, через который товары были вывезены с территории ЕС, электронная регистрация происходит только в Польше.

7. Минимальная стоимость поставки товаров, при которой заграничный покупатель имеет право возврата НДС - 200 польских злотых (брутто).

8. Путешественник получит возврат налога от продавца, если он лично явится в один из выставочных залов Cortland в течение 10 месяцев с последнего дня месяца, в котором были доставлены товары. Если только во время продажи он не выбрал форму возврата банковским переводом и не указал номер банковского счета, на который должен быть сделан возврат. В этом случае возврат будет произведен в течение 14 дней с момента получения информации об экспорте на платформе PUESC. После выбора форма возврата налога не может быть изменена на другую.

9. Продавец взимает комиссионные в размере 200 польских злотых от суммы возвращенного налога.