Skontaktuj się z nami

Regulamin serwisu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Poniższe postanowienia obowiązują w stosunkach pomiędzy Zleceniodawcą a Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, NIP 778-00-43-683, REGON: 630008749, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031468 (zwaną dalej: „Cortland”) w zakresie świadczonych przez Cortland usług serwisowych sprzętu elektronicznego. Cortland lub Apple decyduje, czy sprzęt kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej, czy pogwarancyjnej.


2. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawienie przez Cortland Zlecenia Naprawy. Zleceniodawca zostawiając sprzęt oraz otrzymując Zlecenie Naprawy, jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Regulamin jest dostępny w siedzibie Cortland oraz w każdym punkcie Cortland, a także na stronie internetowej http://www.cortland.pl/regulamin-serwisu.html. Wszelkie odstępstwa lub dodatkowe warunki, będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego uzgodnienia na piśmie. Na życzenie Zleceniodawcy, Regulamin może być mu dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.


3. Przed wystawieniem przez Cortland Zlecenia Naprawy, niezbędnym jest udostępnienie przez Zleceniodawcę jego danych osobowych, wskazanych w formularzu Zlecenia Naprawy. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi serwisowej, na warunkach wskazanych w Regulaminie, Administratorem danych osobowych jest Cortland. Cortland przechowuje i przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy w celu dokonania naprawy oraz w celu odesłania sprzętu po naprawie. Zleceniodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.


4. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu, Cortland wręczy Zleceniodawcy jeden egzemplarz Zlecenia Naprawy. W przypadku doręczenia sprzętu przesyłką kurierską, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zlecenia Naprawy drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszenia na stronie internetowej http://www.cortland.pl/zlec-naprawe.html oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zleceniodawca otrzyma Zlecenie Naprawy drogą elektroniczną. Wysyłka możliwa jest po nadaniu numeru zlecenia przez Cortland.


5. Zleceniodawca zobowiązany jest przed wysłaniem sprzętu do Cortland:

a) wykonać kopie zapasowe informacji zawartych na nośniku sprzętu;
b) wyłączyć usługę Znajdź mój iPhone;
c) usunąć etui, pokrowce, szyby ochronne lub jakiekolwiek inne elementy zabezpieczające sprzęt, zewnętrzne nośniki pamięci, wszelkiego rodzaju karty, w tym karty SIM i wszelkie inne rzeczy, połączone lub związane ze sprzętem;
d) usunąć wszelkie dane osobowe oraz usunąć hasła zabezpieczające.


6. Brak dostarczenia sprzętu do Cortland wyklucza możliwość rozpoczęcia świadczenia przez Cortland usługi serwisowej.


7. Sprzęt może zostać dostarczony osobiście do wybranego salonu Cortland lub poprzez wysyłkę kurierską. W przypadku dostarczenia sprzętu wysyłkowo, Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zgodnie z przesłaną do niego instrukcją (w formie elektronicznej). Cortland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu, w tym również powstałe w trakcie transportu, jeżeli sprzęt był zapakowany niezgodnie z instrukcją.


8. Jeżeli dostarczony sprzęt jest niewłaściwie zapakowany (niezgodnie z instrukcją), Cortland może zaproponować odpłatne opakowanie.


9. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Cortland wobec Zleceniodawcy za uszkodzenie sprzętu, w tym również uszkodzenie powstałe w trakcie transportu, wynikające z niewłaściwego opakowania.


10. W przypadku przesyłek kurierskich, za datę dostarczenia sprzętu uznaje się datę doręczenia przez kuriera.


11. Czas trwania usługi serwisowej warunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, a także dostępnością części serwisowych. Do czasu trwania usługi serwisowej nie wlicza się okresu, kiedy Cortland nie może podjąć się realizacji usługi serwisowej z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy (w szczególności z powodu braku dostarczenia sprzętu do Cortland lub niespełnienia przez Zleceniodawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 1. pkt. 5).


12. Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru sprzętu osobiście lub przez osobę upoważnioną, w terminie wskazanym przez Cortland. Cortland ma prawo wydać sprzęt każdej osobie, która okaże oryginał Zlecenia Naprawy, przekazany podczas przyjęcia sprzętu do serwisu lub poda kod weryfikacyjny SMS przesłany na numer podany w Zleceniu Naprawy. W przypadku, gdy Zleceniodawca zgubi dokument Zlecenia Naprawy, Zleceniodawca okaże przy odbiorze dowód tożsamości oraz podpisze Oświadczenie o zagubieniu Zlecenia Naprawy.


13. Warunkiem wydania sprzętu jest pokwitowanie odbioru oraz zwrot dokumentu Zlecenie Naprawy lub okazanie kodu weryfikacyjnego przesłanego elektronicznie i poprawna odpowiedź na pytanie weryfikacyjne. Pokwitowanie następuje przez złożenie podpisu osoby odbierającej na formularzu Protokołu Naprawy. Osoba obierająca sprzęt, otrzymuje kopię Protokołu Naprawy. Zwrot sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej dokonywany jest wyłącznie na adres podany w formularzu Zlecenia Naprawy, chyba że Zleceniodawca (do momentu wysłania sprzętu przez Cortland) telefonicznie lub mailowo wskaże inny adres.


14. W przypadku nieodebrania przez Zleceniodawcę sprzętu lub akcesoriów dodatkowych w terminie wskazanym na piśmie, wysłanym listem poleconym, faxem lub e-mailem, Cortland przechowywać będzie sprzęt lub akcesoria dodatkowe przez okres 90 dni. Po upływie 90 dni, Cortland ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami przechowywania sprzętu lub akcesoriów dodatkowych w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto za jeden dzień przechowywania sprzętu lub akcesoriów dodatkowych.


15. Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać sprawdzenia sprzętu przy jego odbiorze. Dokonanie odbioru sprzętu przez Zleceniodawcę oznacza, iż nie zgłasza on żadnych zastrzeżeń co do jakości naprawy, stanu technicznego i sprawności sprzętu.


16. Cortland ma prawo powstrzymywać się od wydania sprzętu do chwili wpłacenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonanie usługi serwisowej oraz innych kwot należnych Cortland zgodnie z niniejszym Regulaminem.


17. Cortland nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Zleceniodawcy.


18. Cortland nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na dysku twardym i innych nośnikach informacji. Zleceniodawca jest zobowiązany do przechowywania danych zawartych na urządzeniach, będących przedmiotem świadczonej usługi serwisowej w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, w szczególności poprzez utworzenie ich kopii zapasowych. Cortland nie odpowiada również za utratę, ubytek lub uszkodzenie jakichkolwiek akcesoriów dodatkowych, zostawionych przez Zleceniodawcę przy wydawaniu (wysyłaniu) sprzętu do naprawy, o których mowa w § 1. pkt. 5c. Zleceniodawca zobowiązany jest do wydania (wysyłania) Cortland sprzętu bez akcesoriów dodatkowych. Jeżeli Zleceniodawca wyda (wyśle) Cortland sprzęt wraz z akcesoriami dodatkowymi, powinien o tym fakcie w dniu wydawania (wysyłania) sprzętu poinformować Cortland. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy informacją Zleceniodawcy, a weryfikacją Cortland, w zakresie przekazanych Cortland przez Zleceniodawcę akcesoriów dodatkowych, decydująca jest weryfikacja Cortland. Zleceniodawca akceptuje, że akcesoria dodatkowe w postaci wszelkiego rodzaju szyb ochronnych, mogą zostać uszkodzone lub utracone, już na etapie postępowania diagnostycznego i oświadcza, że nie będzie wysuwał względem Cortland żadnych roszczeń z tytułu ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.


20. Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować Cortland o wszelkich nieautoryzowanych naprawach sprzętu. Sprzęt uszkodzony mechanicznie, po kontakcie z cieczą, z nieautoryzowanymi naprawami lub modyfikacjami, traktowany jest jako sprzęt podwyższonego ryzyka, a Cortland nie gwarantuje, iż będzie możliwa naprawa takiego sprzętu, oraz że w trakcie naprawy nie ujawnią się inne usterki/ objawy lub pogłębieniu ulegną usterki/objawy zgłoszone przez Zleceniodawcę. W sytuacjach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Cortland zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu z usterkami/objawami innymi, niż te które były zgłoszone przez Zleceniodawcę.


21. Diagnostyka komputera po kontakcie z cieczą, wykonywana jest odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem: https://www.cortland.pl/cennik-serwis.html.


22. Zgodnie z procedurami firmy Apple, Cortland nie zwraca wymienionych części.


23. Wszelkie informacje na temat realizacji usługi serwisowej przekazywane będą Zleceniodawcy osobiście, mailowo lub telefonicznie. Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować Cortland o zmianie danych podawanych przy zgłoszeniu usługi serwisowej. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za podanie danych niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych.


24. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.


25. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących niniejszego Regulaminu, sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby Cortland.


26. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: „Platforma ODR”).


27. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 2. NAPRAWY GWARANCYJNE


1. W ramach napraw gwarancyjnych, Cortland realizuje naprawy sprzętu Apple posiadającego gwarancję Apple, Pakiet Bezpieczeństwa Cortland lub Gwarancję Bezpieczeństwa.


2. Okres obowiązywania gwarancji Apple sprawdzany jest w systemie serwisowym Apple lub na stronie https://checkcoverage.apple.com/ na podstawie numeru seryjnego sprzętu. W przypadku rozbieżności między okresem gwarancji podanym w systemie, a wynikającym z dokumentu zakupu sprzętu, Zleceniodawca zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu, zawierający numer seryjny sprzętu.


3. Okres obowiązywania gwarancji Apple nie ulega przedłużeniu o czas, kiedy Cortland nie może podjąć się naprawy gwarancyjnej z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy (w szczególności brak dostarczenia sprzętu do Cortland, niespełnienie przez Zleceniodawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 1. pkt. 5).


4. Koszty transportu sprzętu do Cortland oraz do Zleceniodawcy ponosi Cortland.


5. Pozostałe kwestie, dotyczące napraw gwarancyjnych, nieobjęte w niniejszym Regulaminie, regulowane są przez gwarancję producenta sprzętu, dostępną na stronie internetowej: www.apple.com/legal/warranty. Gwarancja producenta sprzętu w języku polskim, która dostępna jest na stronie internetowej: http://www.apple.com/legal/warranty/products/poland-universal- warranty.html dotyczy tylko sprzętu zakupionego w Polsce.

 

§ 3. NAPRAWY POGWARANCYJNE


1. Cortland realizuje naprawy sprzętu Apple nieobjętego gwarancją, którego produkcja została zakończona nie dawniej niż 5 lat temu. W wyjątkowych przypadkach, po wstępnym uzgodnieniu z Cortland, możliwe jest przyjęcie do naprawy sprzętu Apple starszego niż 5 lat.


2. W ramach napraw pogwarancyjnych, Cortland dokonuje diagnostyki i wyceny naprawy sprzętu, która zostaje przedstawiona Zleceniodawcy drogą mailową. Podjęcie jakichkolwiek czynności naprawczych, uzależnione jest od akceptacji kosztów przez Zleceniodawcę. W przypadku, gdy Zleceniodawca, po uprzednim zaakceptowaniu kosztów zrezygnuje z naprawy pogwarancyjnej, zobowiązany jest zwrócić Cortland wszelkie koszty, w tym koszty zamówionego sprzętu, części, transportu.


3. Koszty transportu sprzętu do Cortland oraz do Zleceniodawcy ponosi Zleceniodawca.


4. Diagnostyka urządzenia po gwarancji, wykonywana jest odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem: https://www.cortland.pl/cennik-serwis.html.


5. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Cortland wynagrodzenia za wykonaną pracę, zgodnie z cennikiem przyjętym przez Cortland oraz za użyte w ramach wykonywania umowy części serwisowe i materiały eksploatacyjne zgodnie z przedstawionym kosztorysem. Naprawa zostanie przedpłacona Cortland, na podstawie sporządzonego kosztorysu: gotówką, kartą płatniczą w kasie Cortland lub przelewem na rachunek bankowy Cortland. Po wcześniejszej konsultacji ze Zleceniodawcą, Cortland może wyrazić zgodę na opłatę gotówką lub kartą przy odbiorze sprzętu. W przypadku usług świadczonych na życzenie klienta poza siedzibą Cortland, zapłata nastąpi na podstawie sporządzonego kosztorysu, gotówką do rąk pracownika wykonującego usługę lub przelewem. Faktura zostanie przesłana Zleceniodawcy listem poleconym w terminie 7 dni od dokonania wpłaty.


6. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania pogwarancyjnych czynności serwisowych, iż koszt naprawy sprzętu znacznie przewyższy kwotę podaną Zleceniodawcy po przeprowadzeniu diagnostyki, Cortland zawiadomi o tym Zleceniodawcę e-mailem.


7. Cortland może odmówić wykonania naprawy pogwarancyjnej, bez podania przyczyny.


8. Cortland ma prawo wykonać pogwarancyjne usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu. W razie dokonania naprawy pogwarancyjnej, Cortland obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a także kosztami transportu.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Powyższe warunki zostały podane do wiadomości Zleceniodawcy. Strony wyrażają zgodę na włączenie warunków Regulaminu do treści zawartej umowy, co potwierdzają poprzez złożenie podpisów na Zleceniu Naprawy lub po akceptacji postanowień Regulaminu, złożonej podczas rejestracji Zlecenia Naprawy.


2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).


3. Cortland uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: a) zmian organizacyjnych lub prawnych Cortland; b) zmiany obowiązujących przepisów prawa; c) zmiany funkcjonalności serwisu, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.


4. Regulamin wchodzi w życie 22 lipca 2022 r.