Mój koszyk

Regulamin Klubu Cortland

Zakończenie działania Klubu Cortland.Od 1 lipca 2024 klub Cortland zakończy swoją działalność. Zachęcamy do wykorzystania zgromadzonych punktów do 30 czerwca 2024.Po tym terminie punkty stracą ważność.Możliwość dołączenia do klubu dla nowych użytkowników została wyłączona.Obowiązuje od 18.10.2023 roku.

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie Klub Cortland. Klub Cortland jest programem lojalnościowym skierowanym do klientów Cortland.
Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest tutaj. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Program Klub Cortland świadczony jest przez Usługodawcę – Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przystąpienie do programu Klub Cortland uprawnia Klubowicza do uzyskania dodatkowych korzyści przyznawanych Klubowiczowi przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Klubowicz korzystający z programu Klub Cortland zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§2. Definicje

 1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:
  1. Karta Klubu Cortland – Karta w formie elektronicznej, udostępniona na koncie Klubowicza w Sklepie Internetowym z indywidualnym numerem Cortland ID, która służy do identyfikacji Klubowicza. Karta nie jest kartą bankomatową, kredytową, płatniczą lub instrumentem finansowym. Karta nie jest zbywalna, jest własnością Usługodawcy i służy tylko do uczestniczenia w programie Klub Cortland. Karta ma charakter spersonalizowany i nie działa na okaziciela. Karta może być wykorzystana podczas zawierania Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym wyłącznie przez Klubowicza;
  2. Klub Cortland – usługa świadczona Klubowiczowi przez Usługodawcę, w tym także drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami), na zasadach określonych w Regulaminie, umożliwiająca dostęp do dodatkowych korzyści przyznawanych Klubowiczowi z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym Klub Cortland;
  3. Klubowicz – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz aktywny adres e-mail (na który wyślemy link aktywujący w celu weryfikacji tożsamości), będąca konsumentem, tj. nabywająca prawa i zaciągająca zobowiązania niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Konto Klubowe – konto, z wykorzystaniem którego Klubowicz może uzyskiwać dostęp do funkcjonalności programu Klub Cortland, dostępne po zarejestrowaniu na stronie internetowej www.cortland.pl. Do Konta Klubowego Online jest przypisana elektroniczna Karta Klubu Cortland;
  5. Punkty – kupony w formie elektronicznej upoważniające do dokonania zakupu Towaru ze zniżką;
  6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady udziału w programie Klub Cortland, w tym również prawa i obowiązki Klubowicza i Usługodawcy;
  7. Regulamin Sklepu Internetowego – Regulamin Sklepu Internetowego dostępny na stronie cortland.pl. Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane w Regulaminie Sklepu Internetowego;
  8. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.cortland.pl, za pośrednictwem, którego Klubowicz może korzystać z Usługi, uzyskać informacje o dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego;
  9. Sklep Stacjonarny – placówka handlowa prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod marką Cortland;
  10. Sprzedający – Cortland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, NIP 778-00-43-683, REGON: 630008749, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031468
  11. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego;
  12. Umowa Sprzedaży w Sklepie Internetowym – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
  13. Umowa Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana w Sklepie Stacjonarnym, pomiędzy Klubowiczem, a Sprzedającym;
  14. Umowy – Umowa Sprzedaży w Sklepie Internetowym i Umowa Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym rozumiane łącznie;
  15. Usługa – program lojalnościowy Klub Cortland;
  16. Usługodawca – Cortland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, NIP 778-00-43-683, REGON: 630008749, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031468

§ 3. Osoby uprawnione do korzystania z programu Klub

 1. Do korzystania z programu Klub Cortland uprawnione są osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz aktywny adres e-mail, będące konsumentem tj. nabywające prawa i zaciągające zobowiązania niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. W celu przystąpienia do programu Klub Cortland należy zaakceptować Regulamin oraz posiadać konto klienta w Sklepie Internetowym. Klubowicz oświadcza, że podane przez Niego dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Uczestnik Klubu Cortland może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w programie lojalnościowym poprzez usunięcie zgody na uczestnictwo w Klubie Cortland w Panelu Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.
 4. Wycofanie zgody uczestnictwa w Klubie Cortland powoduje, że Uczestnik nie wyraża zgody na dalsze korzystanie z Usług Klubu Cortland. Punkty zebrane dotychczas na koncie nie podlegają dalszemu użytkowi zgodnie z Regulaminem Klubu Cortland.
 5. Przywrócenie funkcjonalności Klubu Cortland wymaga ponownego zapisania się do Klubu na koncie Użytkownika w zakładce “Klub Cortland”. Po ponownym wyrażeniu zgody dotychczas zebrane punkty na koncie będą dostępne do dalszego użytku zgodnie z Regulaminem Klubu Cortland.
 6. Usunięcie konta ze sklepu internetowego Cortland oznacza utratę przez Klubowicza uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie Cortland, w szczególności punktów i jest tożsame z wygaśnięciem członkostwa w Klubie Cortland.

§ 4. Ogólne zasady programu

 1. Klubowicz po przystąpieniu do programu Klub Cortland uzyskuje dostęp do następujących korzyści:
  1. Karty Programu Klub Cortland, uprawniającej Klubowicza do korzystania z programu Klub Cortland;
  2. otrzymywanie Punktów na zakup Towarów lub na skorzystanie z Produktów innych niż Towar, na warunkach określonych przez Usługodawcę;
  3. dostęp do informacji o Koncie Klubowym oraz historii naliczonych i odebranych punktów za dokonane zakupy;
  4. otrzymywanie indywidualnych ofert handlowych dostosowanych do potrzeb Klubowicza, z zastrzeżeniem wyrażania przez Klubowicza zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości email lub zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów stosowania przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego;
  5. prawo do realizowania swoich uprawnień z tytułu reklamacji Towarów zakupionych w ramach Programu Klub Cortland, bez konieczności okazywania dowodu zakupu (np. paragonu) u Sprzedającego;

§ 5. Uzyskanie punktów za dokonywane zakupy w ramach programu Klub Cortland

 1. Usługodawca przyznaje Klubowiczowi Punkty w formie elektronicznej do wykorzystania przy zawieraniu Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, iż Punktów nie nalicza za koszty dostawy, torbę papierową lub foliową, ubezpieczenie Allianz, gwarancje, programy ArchiCad, Corel, FileMaker, usługi serwisowe, szkolenia i inne usługi.
 2. Przypisanie Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym następuje podczas dokonywania zakupów przez Klubowicza przy użyciu Karty Programu Klub Cortland. Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym zostają automatycznie przypisane do Konta Klubowego po okazaniu Kraty Klub Cortland przez Klubowicza podczas zawierania umowy.
 3. Przypisanie Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, następuje, gdy Użytkownik jest już Klubowiczem posiadającym na swoim Koncie Klienta aktywną Kartę Programu Klub Cortland, lub w momencie, w którym zamówienie jest dokonywane pierwszy raz i w trakcie realizacji Klient założy konto akceptując regulamin Klubu Cortland, co jednocześnie powoduje dołączenie do Klubu Cortland.
 4. Po zakończonej transakcji bez wcześniejszego ukazania Karty Klubu Cortland w salonie lub bez logowania w sklepie internetowym nie ma już możliwości naliczenia Punktów za zrealizowaną transakcję.
 5. Za każde wydane 1 zł Klubowicz otrzymuje 1 Punkt, przy czym wartość umowy, za które przyznawane są punkty zaokrąglana jest w górę do pełnego Złotego.
 6. Punkty naliczane są nie później niż 30 dni od momentu realizacji zamówienia (moment wystawienia dowodu sprzedaży).

§ 6. Ogólne informacje o punktach

 1. Klubowicz może sprawdzić ilość posiadanych Punktów logując się do Konta Klubowicza w zakładce Moje Konto -> Klub Cortland.
 2. Punkty są ściśle związane z osobą Klubowicza i nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
 3. Jeżeli Klubowicz skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub z innego powodu zwróci Produkt, to ilość Punktów zostanie skorygowana o tą transakcję. Saldo Punktów Klubowicza może być ujemne.
 4. Punkty pozostają ważne przez rok (365 dni) od daty naliczenia Punktów.
 5. Nie ma możliwości przenoszenia punktów między różnymi Kontami Klubowymi.
 6. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę, na żaden inny środek płatniczy ani nie mogą być wykorzystane w formie rekompensaty.

§ 7. Wykorzystywanie punktów w kolejnych

 1. Klubowicz może wykorzystać Punkty w ramach programu Klub Cortland przy zawieraniu Umów Sprzedaży w:
  1. Sklepie Stacjonarnym okazując Kartę Klubu Cortland, przed dokonaniem zapłaty w Sklepie Stacjonarnym,
  2. Sklepie Internetowy, po zalogowaniu się i dodaniu Towarów do koszyka i zaznaczeniu pole “Wykorzystaj zgromadzone dotychczas punkty.
 2. Każde uzyskane przez Klubowicza 100 Punktów można wykorzystać do obniżenia ceny Towarów o 1 zł.
 3. Nie można użyć części Punktów dostępnych na koncie, przy zawarciu Umowy Sprzedaży za wyjątkiem sytuacji kiedy wartość Towarów jest niższa niż wartość Punktów użytych w trakcie zawierania Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. W takim przypadku niewykorzystana pozostała część Punktów pozostaje na koncie Klubowicza.
 4. Cena Produktu z uwzględnieniem Punktów nie może być niższa niż 1 zł brutto. W przypadku wyższej wartości Punktów od Towaru lub Produktu będącego przedmiotem Umowy, cena towaru może być obniżona maksymalnie do 1 zł brutto.

§ 8. Inne prawa i obowiązki Klubowicza

 1. Klubowicz zobowiązany jest do: korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, niepodejmowania działań takich jak: podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klubowicz nie był adresatem, korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Klubowicz korzystając z Usługi zobowiązany jest postępować w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 3. Klubowicz ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Polityce Prywatności Regulaminie Sklepu Internetowego.
 4. Klubowicz ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Usługi oraz o niewłaściwej jakości Usługi.
 5. Klubowicz w ramach uczestnictwa w programie Klub Cortland może posiadać tylko (1) jedno Konto Klubowe.
 6. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu, pomiędzy Klubowiczem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 7. Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa dotyczącej świadczenia Usługi, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w Sklepie Stacjonarnym lub drogą e-mail na adres klub@cortland.pl.
 8. Klubowicz ma prawo zaprzestać korzystania z Usługi, bez wskazania przyczyn, poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi. Wypowiedzenie należy wysłać na adres klub@cortland.pl.. Usługa przestaje być świadczona niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu.
 9. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu programu Klubu Cortland Klubowicz powinien zgłaszać w Sklepie Stacjonarnym, kontaktując się z Infolinią pod numerem telefonu 222 455 455 lub adresem e-mail: klub@cortland.pl..
 10. Klubowicz zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem z Usługi nie będzie:
  1. naruszał Regulaminu lub Regulaminu Sklepu Internetowego,
  2. podawał danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  3. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klubowiczów,
  4. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, Regulaminem Sklepu Internetowego, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 11. W przypadku naruszenia przez Klubowicza obowiązków wynikających z Regulaminu, Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Klubowiczowi umowę o świadczenie Usług z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Klubowiczowi (dzień skuteczności).
 12. Klubowicz nie ma prawa do przenoszenia części ani całości uprawnień jakie uzyskał w ramach programu Cortland Klub na osoby trzecie.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031468, o numerze NIP: 7780043683, kapitale zakładowym 60.000,00 zł.
 2. Dane osobowe Klubowicza są przetwarzane w celu wykonania Usługi Program Klub Cortland zgodnie art. 6 ust. 1. lit. b RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania Usługi Program Klub Cortland.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do wykonania Usługi, zgodnie z art. 28 RODO.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów Umowy.
 8. Klubowicz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.
 9. Klubowiczowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.
 10. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 9 należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail rodo@cortland.pl.
 11. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klubowicza w celach marketingowych jedynie za zgodą Klubowicza wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 12. Klubowicz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, za pośrednictwem wiadomości email lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów stosowania przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego, poprzez akceptację stosownej Klauzuli, z zastrzeżeniem, że akceptacja tej Klauzuli nie jest niezbędna do przystąpienia do Programu Cortland Klub.

§ 4. Ogólne zasady programu

 1. Regulamin Programu Klub Cortland dostępny jest na stronie internetowej programu Klub Cortland oraz w Sklepach Stacjonarnych.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Usługodawca informuje Klubowicza na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar, Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym i Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
  1. okoliczności Siły Wyższej,
  2. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  3. zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego,
  4. zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty,
  5. zmiany warunków Usługi.
 7. Usługodawca może zakończyć program Klub Cortland w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program i skutkująca koniecznością zakończenia programu Klub Cortland;
  2. ekonomiczna nieopłacalność programu Klub Cortland;
  3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczącej programu Klub Cortland i skutkującej koniecznością jego zakończenia;
  4. wprowadzenie w miejsce programu Klub Cortland innych form działalności promocyjno-marketingowej.
 8. Usługodawca powiadomi Klubowicza o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu dostępnego pod adresem https://www.cortland.pl/apple/klub/ lub wysłanie zmienionej treści na adres e-mail podany przez Klubowicza. Klubowicze będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu pisząc wiadomość na adres klub@cortland.pl. Zmiana Regulaminu w zakresie w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym albo Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, nie zmienia treści tych umów, jeżeli doszło do ich zawarcia przed zmianą Regulaminu.
 9. Klubowicz może uzyskać informacje na temat Usługi w Sklepie stacjonarnym lub wysyłając wiadomość e-mail z zapytaniem na adres klub@cortland.pl lub kontaktując się z Infolinią pod numerem telefonu 222 455 455.
 10. Klubowicz niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 11. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 12. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych.
 13. Regulamin Programu Cortland Klub wchodzi w życie z dniem 18.10.2023 r.Pobierz regulaminNewsletter Cortland
Korzystaj z okazji, promocji i rabatów. Zapisz się już dziś, otrzymasz kod na pierwsze zakupy.
Newsletter - Icon
Zakończenie działania Klubu Cortland

Od 01 lipca 2024 klub Cortland zakończy swoją działalność. Zachęcamy do wykorzystania zgromadzonych punktów do 30 czerwca 2024.

 

Po tym terminie punkty stracą ważność.

Sprawdź stan punktów
Download App - Photo