Mój koszyk

Regulamin sklepów stacjonarnych

Na podstawie:

 1. art. 8 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.) – dalej jako Ustawa o prawach konsumenta;

 2. art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) – dalej jako Rozporządzenie RODO; oraz art. 13 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U.2022.1622 t.j. z dnia 2022.08.02 ze zm.) – dalej jako Ustawa o zużytym sprzęcie; oraz 

   

 3. dodatkowe postanowienia umowne dla klientów niebędących konsumentami – przedsiębiorców. 

 

Niniejsza informacja przeznaczona jest zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców dokonujących zakupów w sklepie stacjonarnym, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w treści niniejszej informacji jako dotyczących wyłącznie konsumentów albo wyłącznie klientów niebędących konsumentami – przedsiębiorców (dalej jako Kupujący). 


Szanowny Kliencie,

poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące nas, jako Sprzedającego, zawieranej z nami umowy sprzedaży w sklepie stacjonarnym oraz Twoich praw, w tym praw konsumenta, a także informacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO w przypadku zbierania takich danych od osoby, której dane dotyczą. 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego przez nas towaru lub usługi, w tym cena i ewentualne inne dodatkowe opłaty, jeżeli występują, znajdziesz na/przy samym towarze, jego opakowaniu lub załączonej do niego instrukcji lub w opisie danej usługi. Informację o cenie i właściwościach towaru lub usługi możesz także uzyskać bezpośrednio u obsługi sklepu.

DANE KONTAKTOWE 

Pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze z nami skontaktować osobiście lub korzystając z danych kontaktowych: 

 1. osobiście, w sklepach stacjonarnych, których lista dostępna jest pod adresem https://www.cortland.pl/salony.html
 2. pisemnie: ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań 
 3. telefonicznie: 222 455 455 (koszt połączenia standardowy) 
 4. email: kontakt@cortland.pl

SPRZEDAJĄCY I UMOWA SPRZEDAŻY 

Sprzedającym jest CORTLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031468; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 60 000 zł.; NIP: 7780043683; REGON: 630008749, adres poczty elektronicznej: kontakt@cortland.pl – (dalej jako Sprzedający). 

Umowa sprzedaży lub świadczenia usług między Sprzedającym i Kupującym w sklepie stacjonarnym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Sprzedający wydaje towar lub treść cyfrową Kupującemu w sklepie stacjonarnym niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku zakupu usługi, jej świadczenie następuje w terminie i w sposób ustalony przez Kupującego i Sprzedającego. 


Za konsumenta (dalej jako Konsument) uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 


Przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Towar zakupiony w sklepach stacjonarnych nie podlega zwrotowi ani wymianie.
PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI/ NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ
Podstawa i zakres ustawowej odpowiedzialności Sprzedającego względem Konsumenta określona jest w przepisach art. 43a - 43q (rozdział 5a i 5b) ustawy o prawach konsumenta.

 

Towar

 

Jeśli towar jest niezgodny z umową Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za doprowadzenie go do zgodności z umową na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta (rozdział 5a).


Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności towaru z umową przez okres dwóch lat od dostarczenia towaru Konsumentowi. 

 

Niezgodność z umową występuje jeśli:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji są niezgodne z umową,
 2. towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi i o którym to celu powiadomił Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który to Sprzedający zaakceptował,

 3. towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 4. towar nie występuje w takiej ilości i nie ma mieć takich cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalności i kompatybilności, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:

  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
 5. towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,

 6. towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,

 7. brak zgodności towaru z umową wynika z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie wskazanym powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

 

Uprawnienia Konsumenta w przypadku braku towaru zgodności z umową


Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać:

 

1. JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY

Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 

Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

 

Konsument udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

 

Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 

2. OBNIŻENIA CENY, ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego wymianę lub naprawę;
 2. Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie, nie przyjął towaru od Konsumenta lub nie dokonał demontażu;
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
 5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 

W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

Treść cyfrowa

 

Sprzedający dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

 

Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

 

Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

 

Jeżeli Sprzedający nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

 

Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

 1. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
 2. Konsument i Sprzedający uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedający nie dostarczył ich w tym terminie.

Zgodność treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową

Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z  umową przez okres dwóch lat od dostarczenia jej Konsumentowi. Niezgodność z umową występuje jeśli:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji są niezgodne z umową;

 2. nie występuje przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował;
 3. treść cyfrowa lub usługa cyfrowa nie nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 4. treść cyfrowa lub usługa cyfrowa nie występuje w takiej ilości i nie ma takich cech np. funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 5. treść lub usługa cyfrowa nie jest dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 6. treść lub usługa cyfrowa nie jest zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi  przed zawarciem umowy.

 

Sprzedający informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

 1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
 2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 

Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

 1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedającego.

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

 

Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

 

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

Uprawnienia konsumenta w przypadku braku zgodności z umowąJeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać:

1. DOPROWADZENIA DO ICH ZGODNOŚCI Z UMOWĄ  

Sprzedający może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.

 

Sprzedający doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedający.

 

2. OBNIŻENIA CENY, ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów dla Sprzedającego;
 2. Sprzedający nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie;
 3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z doprowadzenia ich do zgodności z umową;
 5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych.

 

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową. 

 

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

 

Sprzedający może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedającego.

 

Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

 

Sprzedający ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Gwarancja

! Ważna informacja dotycząca gwarancji ! Jeżeli na dany towar lub usługę została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie Kupujący może złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem reklamacji będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu zgodności z umową (dla Konsumentów) albo rękojmi (dla Przedsiębiorców), a gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o prawach konsumenta albo o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 

Reklamacja z tytułu niezgodności z umową albo rękojmi może zostać złożona przez Kupującego zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedającego. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju niezgodności z umową i daty jej wystąpienia (albo wady w przypadku Przedsiębiorców i roszczeń z rękojmi)
 2. żądania sposobu doprowadzenia towaru lub wykonanej usługi do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz 
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. 

Wymogi podane w zdaniu poprzednim w przypadku konsumentów mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 

Jeżeli Kupującym jest Konsument, to na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że towar sprzedany nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeku Cywilnego, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

 

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

 

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

POSTANOWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Niniejszy punkt Informacji oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących niebędących konsumentami. 

W wypadku Kupujących niebędących konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży. 


Podstawa i zakres ustawowej odpowiedzialności Sprzedającego względem Przedsiębiorcy, jeżeli sprzedany towar lub usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego). Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Przedsiębiorcy towar albo wykonać usługę bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedający poinformował Przedsiębiorcę przed zawarciem umowy. 


Sprzedający zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Jeżeli określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Przedsiębiorcy, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 


Dodatkowo zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego konsumentem może zostać umownie wyłączona. 


Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem.

 

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM 

Sprzedający, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, informuje o zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 

 

Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. 

 

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. 

 

Wszystkie punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista 

 

Ponadto Sprzedający informuje o obowiązku oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyłącznie do punktów stwarzających bezpieczne warunki do jego odbioru zgodnie z wymogami Ustawy o zużytym sprzęcie. 

 

Sprzedający, dostarczając Kupującemu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedającemu zużytego sprzętu w w/w przypadku należy zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres: kontakt@cortland.pl lub pisemnie na adres: ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań. 

 

Sprzedający obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem punktów sprzedaży. Obowiązek ten dotyczy sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejsza informacja podawana jest na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO i dotyczy sytuacji, w której Sprzedający zbiera dane osobowe od osoby, której dane dotyczą. W przypadku sklepu stacjonarnego przetwarzanie danych osobowych Kupujących może mieć miejsce w następujących przypadkach: 

 1. Kupujący korzysta z postępowania reklamacyjnego i w jego ramach podaje swoje dane osobowe;
 2. Kupujący chce otrzymać rachunek lub fakturę i w tym celu podaje swoje dane osobowe; 
 3. Kupujący lub Sprzedający kieruje do drugiej strony roszczenia wynikające z umowy sprzedaży inne niż w ramach postępowania reklamacyjnego (np. w związku z brakiem zapłaty ceny za towar) i w tym zakresie przetwarzane są dane osobowe Kupującego; oraz dodatkowo 
 4. Monitoring sklepu stacjonarnego - w tym zakresie mogą być przetwarzane wizerunek oraz cechy szczególne wyglądu lub ubioru.

 

Poza powyższymi sytuacjami Sprzedający nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Kupujących, w szczególności podanie danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli jednak Kupujący chce skorzystać z postępowania reklamacyjnego, czy też chce otrzymać imienny rachunek lub fakturę, to podanie niezbędnych danych jest w tym wypadku konieczne do zrealizowania uprawnień Kupującego. Dane osobowe zbierane są w takich sytuacjach od osoby, której dane dotyczą. Sprzedający stosując monitoring szanuje prywatność w obszarach podwyższonego oczekiwania prywatności. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

W razie przetwarzania danych osobowych Kupujących, administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Pełne dane Sprzedającego, w tym jego dane kontaktowe wskazane są na wstępie niniejszej tablicy informacyjnej. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Sprzedający zapewnia Kupującemu realizację uprawnień wynikających z powyższego rozporządzenia oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA 

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego wynika z działań podejmowanych przez Kupującego. Sprzedający może przetwarzać dane Kupującego w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Kupujący korzysta z postępowania reklamacyjnego i w jego ramach podaje swoje dane osobowe lub kieruje do Sprzedającego roszczenia wynikające z umowy sprzedaży inne niż w ramach postępowania reklamacyjnego

 

Cel: realizacja uprawnień Kupującego wynikających z umowy w zakresie reklamacji

 

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

 

Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania lub wygaśnięcia w inny sposób obowiązku prawnego wynikającego z umowy.

 

Zakres: dane kontaktowe podane przez reklamującego

Kupujący chce otrzymać rachunek lub fakturę i w tym celu podaje swoje dane osobowe

Cel: prowadzenie ksiąg podatkowych

 

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. 

 

Okres: dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Sprzedającemu przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

 

Zakres:  imię i nazwisko / nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub PESEL

Kupujący korzysta ze sposobu dostawy produktu przesyłką kurierską

Cel: wykonanie umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług

 

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

 

Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania lub wygaśnięcia w inny sposób obowiązku prawnego wynikającego z umowy.

 

Zakres: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby numer telefonu

Sprzedający kieruje do drugiej strony roszczenia wynikające z umowy sprzedaży (np. w związku z brakiem zapłaty ceny za towar) lub broni się przed roszczeniami drugiej strony i w tym zakresie przetwarzane są dane osobowe Kupującego.

 

Cel: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Sprzedający lub jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedającego Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

 

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

 

Okres:  Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Sprzedającego działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

 

Zakres: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub PESEL. Podany zakres jest maksymalny i wymaga uprzedniego posiadania tych danych przez Sprzedającego.

Monitoring sklepu stacjonarnego - Sprzedający korzysta na terenie lokalu z urządzeń rejestrujących obraz, które nagrywają aktywność Kupującego podczas obecności w sklepie stacjonarnym

Cel: ochrona bezpieczeństwa osób i mienia w sklepie stacjonarnym; utrwalanie materiału dowodowego na wypadek popełnienia przestępstwa na terenie sklepu stacjonarnego.
+

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

 

Okres: Dane są przechowywane przez okres 30 dni, czyli do momentu nadpisania dotychczas zarejestrowanego materiału przez urządzenie monitorujące. W przypadku zarejestrowania aktywności niezgodnej z prawem – przetwarzanie wybranych materiałów trwa do czasu wyjaśnienia sprawy przez właściwe organy lub zakończenia odpowiednich postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zakres: wizerunek, cechy szczególne wyglądu oraz ubioru.

 

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH 

Przekazanie danych osobowych innym odbiorcom niż Sprzedający może nastąpić jedynie w sytuacjach określonych powyżej. Przekazanie danych przez Sprzedającego nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych poniżej odbiorców lub kategorii odbiorców – Sprzedający przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli do wystawienia faktury konieczne jest skorzystanie z biura rachunkowego, to Sprzedający przekazuje dane do swojego biura rachunkowego celem wystawienia faktury. 

 

Sprzedający korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO  i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Sprzedającego następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

 

 1. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Sprzedającemu wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Sprzedający udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych; 
 2. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Kupującego; 
   

Dane osobowe Klienta mogą być wyjątkowo przekazywane do Apple Inc. tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez Apple Inc. na rzecz Sprzedającego usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze). Apple Inc. może przetwarzać dane w Stanach Zjednoczonych (USA). Bezpieczeństwo danych Klienta zapewniają stosowane zabezpieczenia. 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Sprzedającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 

 

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez 

Sprzedającego na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez 
Sprzedającego na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Sprzedającego, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Sprzedającemu w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się ze Sprzedającym osobiście lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres rodo@cortland.pl.

Newsletter Cortland
Korzystaj z okazji, promocji i rabatów. Zapisz się już dziś, otrzymasz kod na pierwsze zakupy.
Newsletter - Icon
Zakończenie działania Klubu Cortland

Od 01 lipca 2024 klub Cortland zakończy swoją działalność. Zachęcamy do wykorzystania zgromadzonych punktów do 30 czerwca 2024.

 

Po tym terminie punkty stracą ważność.

Sprawdź stan punktów
Download App - Photo