fbpx
Apple Solution Expert - Edukacja

iPady w słupskich szkołach odpowiedzią na wyzwania edukacji nowego wymiaru

Słupsk jest jednym z niewielu miast, który podjął się systemowych działań w celu transformacji edukacji od szkoły podstawowej po wszystkie szkoły średnie. Innowacyjne działania władz miasta podyktowane były przede wszystkim funkcjonowaniem słupskich szkół w trudnym środowisku społeczno-ekonomicznym.

Dlaczego?

Wielu rodziców było bez pracy, a sami uczniowie powielali dysfunkcyjne wzorce rodziców. Uczniowie nie byli zaangażowani w swój rozwój. Brakowało im motywacji do nauki i podstawowych umiejętności społecznych. W szkołach było dużo agresji, brakowało skutecznej komunikacji, umiejętności współpracy oraz inicjatywności i odpowiedzialności. Dyrektorzy stanęli przed wielkim wyzwaniem, jak rozbudzić w uczniach aspiracje do nauki i lepszego życia, a przede wszystkim do pracy nad własnych rozwojem. Stąd na początek pomysł poprowadzenia w formie innowacji pedagogicznej zajęć z uczniami, którzy sprawiali największe problemy wychowawcze. Stworzono program zajęć, które miały rozwijać skuteczne postawy uczniów wobec własnej nauki. Przede wszystkim przygotowano cykl zajęć wspieranych mobilną technologią. Uczniowie pracowali z iPadami metodami projektowymi na wybranych przedmiotach.

Ambitne cele nie byłyby możliwe, gdyby nie zrozumienie problemu przez władze Słupska, które uruchomiły dodatkowe środki na innowacyjne zajęcia i zakup mobilnych pracowni z iPadami. Pierwsze pozytywne efekty i opinie uczniów uczestniczących w zajęciach, sprawiły, że w kolejnych szkołach wprowadzono zajęcia projektowe wspierane technologią mobilną na matematyce i języku polskim.

Jak to się zaczęło?

Decyzją władz miasta Słupska systemową transformację szkół wszystkich typów wpisano do Słupskiej Strategii Edukacyjnej. W tym celu:

 • Powołano Słupską Radę Edukacji
 • Zorganizowano dla wszystkich (!) dyrektorów wizyty studyjne do szkół w Radowie Małym, Łodzi, Mysiadle
 • Dyrektorzy i liderzy szkół wszystkich typów uczestniczyli w wizytach studyjnych w szkołach w Londynie i Bolton pod Manchesterem, którzy swoje modele dydaktyczne wspierają technologią Apple,
 • Opracowano wspólnie z dyrektorami szkół program studiów podyplomowych Edukacja Nowej Generacji dla dyrektorów i liderów słupskich szkół wykorzystujących zasoby edukacyjne i technologię Apple
 • Powołano sieci współpracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wyposażono każdego nauczyciela w iPada
 • Zorganizowano trzy debaty edukacyjne dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców
 • Przeprowadzono dla uczniów szkół podstawowych w ramach współpracy z firmą Cortland kolonie z programowania, konferencję KLIK itd….
 • Zorganizowano dwukrotnie dla uczniów słupskich szkół podstawowych wyjazd do Warszawy na konferencję KODEREK
 • Zorganizowano konferencję Edukacja Nowej Generacji z przedstawicielami Gminy Lesznowola, która stała się partnerem w rozwoju innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych.

Model transformacji

Działania w słupskich szkołach zaprojektowane zostały jako sieć działań dydaktyczno – wychowawczych w trzech kategoriach:

 1. ŚRODOWISKO edukacyjne (szeroko rozumiane metody pracy, nowoczesne pomoce, dostęp do informacji, forma organizacji zajęć),
 2. NAUCZYCIEL z nowymi rolami i funkcjami, świadomością swoich kompetencji i potrzebą pracy nad własnym rozwojem,
 3. UCZEŃ zmotywowany, zaangażowany, świadomy swoich celów, proaktywny, z rozwiniętymi postawami społecznymi. Praca wokół wyznaczenie działań dla poszczególnych kategorii jest wpisana w strategię słupskiej edukacji, ale rozproszona.

Każda ze szkół posiada jasno określone obszary, które zawierają specyfikę każdej ze szkół i określenia funkcji edukacyjnej technologii w codziennej praktyce dydaktyczno-wychowawczej.

Jednym z priorytetów wszystkich słupskich szkół jest projektowanie takich scenariuszy zajęć, które rozwijają pięć wybranych przez nauczycieli kompetencji: zespołowa, personalizacja, komunikacja i tworzenie (kreatywność), krytyczne myślenie, odwołania się do realnego świata. Wszyscy nauczyciele wykorzystujących iPady na swoich zajęciach przedmiotowych są regularnie szkoleni w ramach zespołów samokształceniowych. Dużą pomocą w projektowaniu zajęć projektowych są multimedialne ebooki przygotowane przez praktyków i ekspertów na zlecenie Apple.

 

Doskonalenie kadry kierowniczej

Jedną z najważniejszych decyzji Wydziału Edukacji w Słupsku jest przygotowanie programu studiów podyplomowych Edukacja Nowej Generacji, które mają przygotować dyrektorów i liderów słupskich szkół do opracowania indywidualnych strategii transformacji obejmujących działania dydaktyczno wychowawcze. Specjalnie powołany zespół projektowy składający się z dyrektorów szkół i ekspertów w ciągu roku pracował nad koncepcją programu studiów. W pracy wykorzystano model Design Thinking odwołujący się do potrzeb słuchaczy i adresatów szkół. Program studiów odwołuje się do modelu Education Strategig Planning opracowany przez międzynarodowy zespól ekspertów o odwołuje się do pięciu obszarów:

 • Wizja z przywództwem
 • Innowacyjne uczenie i nauczanie
 • Rozwój kadry i systemu doskonalenia
 • Pomiar i ewaluacja efektów transformacji
 • Przestrzeń edukacyjna i infrastruktura informatyczna

Każdy ze słuchaczy dwusemestralnych studiów podyplomowych Edukacja Nowej Generacji został wyposażony w iPada w celu wykorzystania zasobów edukacyjnych i multimedialnych podręczników przygotowanych dla kadry kierowniczej. Ponadto cyfrowa biblioteka zawiera poradniki dla nauczycieli wykorzystania iPadów w codziennej szkolnej dydaktyce. Jednocześnie każda ze szkół tworzy mobilne pracowanie iPadów.

Jednym z priorytetów słupskiej strategii jest opis w pięciu spójnych ze sobą elementów uczenia/kompetencji. Projektowanie procesów uczenia się, nauczania i środowiska szkolnego wspieranych technologią w słupskich placówkach  jako podstawa współczesnej dydaktyki. Te elementy to praca zespołowa, personalizacja, komunikacja i tworzenie (kreatywność), krytyczne myślenie, odwołania się do realnego świata. Dzięki temu nauka w słupskich szkołach odbywa się na pogłębionym poziomie. Dostrzegają to nie tylko sami uczniowie, ale też rodzice. Wyniki nauczania potwierdzają też słuszność podjętych przez dyrektorów i nauczycieli decyzji.

 

„Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zajęć dla uczniów, którzy osiągali najniższe wyniki w nauce. Efekty pracy metodą projektową WebQuest wspieranej iPadami zaskoczyły nas bardzo pozytywnie. Zaobserwowaliśmy wzrost zaangażowania uczniów, którzy zaczęli domagać się zajęć na innych przedmiotach. W tym roku uczniowie pracują z iPadami na zajęciach z języka polskiego, matematyki.”

Grzegorz Borecki, dyr. Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku

 

 „W naszej szkole w wybranych klasach pierwszych każdy uczeń otrzymał iPada. Nauczyciele wykorzystują aplikacje edukacyjne na zajęciach przedmiotowych. Przygotowują filmy, raporty, interaktywne prezentacje. Zauważyliśmy, że uczniowie odkrywają niezwykły potencjał technologii w edukacji.”

Grażyna Zienkiewicz, dyr. Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku

 

 „iPady wykorzystuję w klasie drugiej w edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie wykazują się ogromną kreatywnością w samodzielnym tworzeniu multimedialnych projektów. Technologia umożliwia mi przede wszystkim dopasowanie tempa pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Lekcje są niezwykle dynamiczne i angażujące uczniów do rozwijania ich indywidualnego potencjału.”

Katarzyna Sawicka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 2.

 „Praca z iPadami pozwala nam na tworzenie projektów i zadań domowych w ciekawej formie. Każdy z nas może wykorzystać swoje indywidualne zdolności i jednocześnie decydować o formie, w której chce zademonstrować efekty swoje pracy.”

Kamil, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1

„W Słupsku podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu innowacyjnych zajęć we wszystkich szkołach jako odpowiedź na potrzeby pokolenia uczniów, którzy w codziennym życiu wykorzystują mobilne technologie. Chcemy pokazać im, ale również rodzicom edukacyjną wartość cyfrowej technologii. W tym celu uruchomiliśmy na zlecenie Wydziału Edukacji studia podyplomowe Edukacja Nowej Generacji, która mają przygotować dyrektorów szkół i liderów do przygotowani transformacji modeli dydaktycznych w każdej słupskiej szkole.” 

Anna Sadlak, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta w Słupsku

Kontakt z Działem Edukacji:

22 257 07 08

edukacja@cortland.pl

Newsletter Cortland

Korzystaj z okazji, promocji i rabatów.