fbpx
Zaznacz stronę
Klub Cortland - regulamin
Regulamin Klubu Cortland

REGULAMIN
KLUBU CORTLAND

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program KLUB CORTLAND prowadzony jest przez Cortland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, posiadającą NIP 778-00-43-683 oraz REGON: 630008749, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031468, zwaną dalej Organizatorem lub Cortland.
 2. Regulamin KLUBU CORTLAND dostępny na stronie internetowej https://www.cortland.pl/apple/klub oraz w każdym dowolnym salonie Cortland.
 3. Orgnizator może wycofać dostęp do KLUBU CORTLAND lub poszczególnych jego funkcjonalności, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 4. W każdym przypadku, kiedy w regulaminie użyto dla oznaczenia określonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, pojęcia te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej. Gdy zaś użyto liczby mnogiej, pojęcia te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

§2. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU CORTLAND

 1. Do KLUBU CORTLAND można przystąpić od  dnia 13.09.2018r.
 2. Osoby fizyczne  oraz prawne spełniające wymagania opisane w niniejszym przepisie, które przystąpią do KLUBU CORTLAND, są zwane dalej UczestnikamiKLUB CORTLAND, zwany dalej KLUBEM został stworzony przez Organizatora, w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania z ofert specjalnych lub specjalnych promocji.
 3. Uczestnik może przystąpić do KLUBU CORTLAND w dowolnej chwili jego trwania. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacji jego postanowień.
 4. Do KLUBU CORTLAND mogą przystąpić osoby fizyczne:
 1. mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
 3. będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459, t.j. z późn. zm.).
 1. Do KLUBU CORTLAND nie mogą należeć członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
 2. Do KLUBU CORTLAND mogą przystąpić osoby prawne mające miejsce siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za wyjątkiem odbiorców dokonujących zakupów w Cortland Sp. z o.o. po cenach specjalnych, niższych niż na stronach sklepu internetowego cortland.pl.
 3. Do KLUBU CORTLAND można przystąpić i korzystać z niego za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Cortland. W trakcie trwania KLUBU CORTLANDOrganizator może tymczasowo lub na stałe dopuścić inne niż Aplikacja mobilna Cortland sposoby przystąpienia lub korzystania z KLUBU CORTLANDOrganizator poinformuje wówczas o tym, w sposób i na zasadach opisanych na stronie internetowej https://www.cortland.pl/apple/klub.  Więcej informacji na temat Aplikacji mobilnej Cortland można uzyskać na stronie internetowej https://www.cortland.pl/apple/klub
 4. W celu przystąpienia do KLUBU CORTLANDUczestnik zobowiązany jest posiadać konto klienta w Sklepie Internetowym Cortland (https://www.cortland.pl). Uczestnik, który nie posiada konta klienta, powinien je założyć. Konto na portalu internetowym Organizatora można założyć na stronie internetowej https://www.cortland.pl). W tym celu należy podać niezbędne dane w zakresie: numer telefonu, adres email, imię i nazwisko. Dla uzyskania pełnej funkcjonalności niezbędna jest aktywacja założonego konta, która następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany na wskazany wyżej adres e-mail Uczestnika. Uczestnik, który posiada już konto, loguje się do niego w pierwszej kolejności z poziomu Aplikacji mobilnej lub w inny sposób jeśli Organizator dopuścił taką możliwość. Konto w Sklepie Internetowym Cortland jest niezbędne do korzystania z KLUBU CORTLAND. Usunięcie więc konta z portalu internetowego Cortland, oznacza równocześnie utratę przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w KLUBIE CORTLAND, w szczególności punktów i jest tożsame z wygaśnięciem członkostwa w KLUBIE CORTLAND. Zasady i warunki zakładania oraz posiadania konta na sklepie internetowym Cortland, zostały opisane w regulaminie dostępnym na stronie internetowej https://www.cortland.pl/regulamin.html
 5. Po spełnieniu wymagań opisanych powyżej, aby przystąpić do KLUBU CORTLAND, Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do uczestnictwa w KLUBIE CORTLAND konieczne są niżej wymienione dane osobowe: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu komórkowego. Uczestnik może podać w formularzu zgłoszeniowym także inne dane osobowe, takie jak adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/ nr mieszkania).
 6. 10.KLUB CORTLAND został stworzony, w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania z ofert handlowych dopasowanych do preferencji lub cech UczestnikówUczestnicy KLUBU CORTLAND mają dostęp do specjalnych ofert produktów w niższych cenach, spersonalizowanych ofert i treści inspiracyjno- poradnikowych, dopasowanych do ich potrzeb lub historii dokonanych zakupów. Ze względu na sposób rejestracji i identyfikacji przy zakupach  integralnym elementem KLUBU CORTLAND jest komunikacja z Uczestnikiem za pośrednictwem wskazanej powyżej Aplikacji mobilnej Cortland  oraz mailingów lub powiadomień Push. Dokonując wyboru Uczestników w celu dopasowania dla nich właściwej oferty, Cortland dokonuje analizy dokonywanych przez nich zakupów.

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY WIRTUALNEJ W KLUBIE CORTLAND

 1. Karta KLUBU CORTLAND  nie jest środkiem płatniczym. Karta KLUBU CORTLAND  nie ma postaci materialnej.
 2. Karta KLUBU CORTLAND   jest ważna przez czas uczestnictwa w KLUBIE CORTLAND.  Karta KLUBU CORTLAND   jest  ważna do czasu wygaśnięcia uczestnictwa we wszystkich funkcjonalnościach.
 1. Kartą KLUBU CORTLAND  może posługiwać się wyłącznie Uczestnik.
 2. Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę KLUBU CORTLAND.
 3. Uczestnik może posługiwać się Kartą KLUBU CORTLAND wyłącznie w Aplikacji mobilnej Cortland.
 4. Na Wirtualnej Karcie Uczestnika będą zapisywane przez Organizatora informacje o aktywności Uczestnika KLUBU CORTLAND, w tym np. rzeczach kupowanych przez Uczestnika, a także naliczonych punktach, zgodnie z treścią §4. Na podstawie tych danych, Organizator będzie przygotowywać dla Uczestnika KLUBU CORTLAND promocje, oferty specjalne, itp. w tym kody jednorazowe oraz udzielać punków. W przypadku, kiedy na Karcie Klubu nie będą zarejestrowane dane dotyczące aktywności UczestnikaOrganizator może przygotować promocję, w tym ofertę kodów jednorazowych lub punktów w oparciu o dane osobowe Uczestnika.
 5. Od dnia przystąpienia do KLUBU CORTLAND, Organizator będzie mógł kierować do Uczestników KLUBU CORTLAND promocje i inne specjalne oferty. Będą to różnego typu akcje promocyjne umożliwiające wszystkim lub wybranym, na podstawie wskazanego przez Organizatora kryterium Uczestnikom zakupu w wybranym przez Organizatora czasie, oznaczonych produktów np. w promocyjnej cenie lub na preferencyjnych warunkach, w szczególności z wykorzystaniem kodów jednorazowych.

§4. PUNKTY W KLUBIE

 1. W okresie trwania Klubu Uczestnikom dokonującym zakupów Organizator będzie przyznawać punkty. 
 2. Punkty będą przyznawane z tytułu zakupów w salonach Cortland, jak i w Sklepie Internetowym Cortland. Punkty będą przyznawane przez Organizatora dopiero po zarejestrowaniu zakupu przez UczestnikaAplikacji mobilnej Cortland, poprzez wypełnienie wymaganych danych. Punkty będą przyznawane po odpowiedniej weryfikacji dokonanej przez Organizatora.
 3. Organizator może dopuścić możliwość przyznawania większej liczby punktów za zakup wybranych przez Organizatora artykułów lub inną aktywność podjętą przez Uczestnika.
 4. Z zastrzeżeniem treści ust.3 za każdą wydany przez Uczestnika 1 zł, przyznawany będzie 1 punkt.
 5. Punkty nie będą przyznawane w zamian za koszty, które Uczestnik jest zobowiązany ponieść z tytułu dostawy produktów z magazynu lub salonu Cortland. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia obowiązku przyznawania punktów za zakup niektórych, innych produktów, w szczególności wówczas kiedy Uczestnik będzie je mógł kupić w trakcie wyprzedaży, promocji lub innej akcji marketingowej. Jeśli za zakup określonych w zdaniu poprzednim produktów, Organizator nie będzie przyznawać punktów, wskaże na powyższe przy produkcie lub w odpowiednim regulaminie wyprzedaży, promocji lub innej akcji marketingowej.
 1. Organizator będzie dokonywać aktualizacji punktów nie rzadziej niż co 7 dni. Uczestnik może sprawdzić aktualną ilość naliczonych mu punktów po zalogowaniu się do swojego konta w Aplikacji Mobilnej Cortland.
 1. Uczestnik będzie mógł wymienić przyznane mu punkty na bony podarunkowe.
 2. Punkty zdobyte przez Klienta są ważne do końca następnego roku kalendarzowego od odtstaniego zakupu w dowolnym salonie Cortland lub Sklepie Internetowym Cortland. Jeżeli Uczestnik nie dokona żadnego zakupu ww. okresie punkty Uczestnika zostają stracone, jak również bony podarunkowe.
 3. Niewykorzystane punkty lub kody jednorazowe podlegają przepadkowi. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za niewykorzystane punkty lub kody jednorazowe. Poza przypadkami opisanymi wprost w regulaminie Uczestnik nie może przenieść swoich uprawnień opisanych w niniejszym przepisie na inne osoby. 

§5. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu uczestnictwa w  KLUBIE CORTLAND kierować milowo na adres klub@cortland.pl lub pisemnie na adres Cortland: ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań Organizator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację terminie 14 dni.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
Spory konsumenckie
,
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
,
Ważne adresy
,
Sprawy indywidualne
.

 1. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu za pośrednictwem strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 2. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Cortland:
 1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Cortland przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 1. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu: www.poznan.wiih.gov.pl/
 2. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 4. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 5. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Przypominamy jednocześnie adres poczty elektronicznej Cortland do kontaktu z Klientami: kontakt@cortland.pl
 7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Cortland wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§6. ZMIANA REGULAMINU

 1. Cortland uprawniony jest do jednostronnej zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia:
  1. okoliczności siły wyższej,
  2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość
 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany regulaminu będą realizowane zgodnie z regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Cortland powiadomi Uczestnika o każdorazowej zmianie regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Cortland przez Uczestnika.
 3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Cortland, który poinformuje Uczestnika na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu.
 4. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

§7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Uczestnik jest zobowiązany:
 1. zagwarantować dokładność i prawdziwość wszystkich informacji podanych Cortland podczas przystępowania do KLUBU CORTLAND.
 2. zapewnić, że podane Cortland dane, pozwalające na skontaktowanie się z nim (adres pocztowy, e-mail, telefon, innne), są aktualne, bezpieczne oraz że są używane jedynie przez posiadacza przez niego.
 3. zwolnić z odpowiedzialności Organizatora w przypadku nieuprawnionego wykorzystania przez osobę trzecią korzyści zdobytych przez Uczestnika w ramach KLUBU CORTLAND , chyba że odpowiedzialność Cortland wynika bezwzględnie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. poinformować́ Cortland o wszelkiego typu nieuprawnionym wykorzystaniu swojego konta oraz o wszelkim pogwałceniu poufności i bezpieczeństwa związanego z identyfikacją na swoim profilu.

§8. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Cortland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, posiadającą NIP 778-00-43-683 oraz REGON: 630008749, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031468.
 2. Cortland przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. sprzedaży produktów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Uczestnik, którego dane dotyczą;
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta na stronie www.cortland.plI, korzystania z aplikacji mobilnej, na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
  3. marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.
 1. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe Cortland dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w tym skorzystanie z uprawnień przysługujących z uczestnictwa w KLUBIE CORTLAND.
 2. Każda osoba, której dane osobowe Cortland przetwarza, ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Cortland lub na adres mailowy: dane_osobowe@cortland.pl.
  3. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (potem Prezes rzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
 1. Z powyższych uprawnień można również skorzystać wysyłając maila (reklamacje@cortlnad.pl) lub pismo pod adres: Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) ul. Zgoda 38.
 2. Cortland zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta klienta lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie.
 3. Cortland przetwarza dane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń Cortland lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Cortland.
 4. Cortland chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 5. Cortland nie przekazuje danych osobowych państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, tj. Cortland korzysta z sytemu monitorującego aktywność użytkownika w celu dostosowania jej treści do zainteresowań Uczestnika.
 7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w polityce prywatności i cookies https://www.cortland.pl/polityka-prywatnosci.html#infoCookies , regulaminie Sklepu Internetowego Cortland https://www.cortland.pl/regulamin.html oraz w dowolnym salonie Cortland.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Samo odinstalowanie aplikacji mobilnej Cortland z urządzenia przenośnego Uczestnika nie jest równoznaczne z rezygnacją z jej funkcjonalności, w tym związanej z byciem Uczestnikiem KLUBU CORTLAND.
 2. Uczestnik może zrezygnować z KLUBU CORTLAND w każdym czasie. W celu rezygnacji z KLUBU CORTLAND należy po zalogowaniu się do konta w Aplikacji mobilnej w menu wybrać zakładkę „Mój profil”, i tam przycisk „Usuń konto”. 
 3. Usunięcie konta z portalu internetowego Cortland, oznacza równocześnie utratę przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w KLUBIE CORTLAND i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa w KLUBIE CORTLAND.
 4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w KLUBIE CORTLAND.
 5. Organizator odnotuje informację, o której mowa w ust.2 – ust.5 powyżej w swoich systemach informatycznych i bazach danych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili dokonania wskazanych w tym przepisie czynności.
 6. Ponowne przystąpienie do KLUBU CORTLAND może nie być możliwe w ciągu 14 dni od dnia zarejestrowania zgłoszenia, o którym mowa w ust.2-ust.5.
 7. Organizator może zablokować możliwość ponownego przystąpienia do KLUBU CORTLAND Uczestnikowi, który wcześniej został wykluczony z KLUBU CORTLAND z przyczyn określonych w ust. 4 powyżej.
 8. Zakończenie uczestnictwa w KLUBIE CORTLAND m.in. w następstwie wykluczenie lub rezygnacji, powoduje utratę zdobytych przez Uczestnika przywilejów, w tym punktów i bonów podarunkowych.
 9. Organizator może wykluczyć Uczestnika KLUBU CORTLAND w przypadku gdy Uczestnik nie dokonuje transakcji z użyciem Wirtualnej Karty Klubu Cortland przez okres dłuższy niż do końca roku kalendarzowego następnego po dokonaniu ostatniego zakupu. O zamiarze wykluczenia Uczestnika KlubuOrganizator poinformuje Uczestnika wysyłając do niego email na adres e-mail podany przy rejestracji. Jeśli Uczestnik po otrzymaniu wiadomości e-mail dokona transakcji przy użyciu Wirtualnej Karty Klubu Cortland  w ciągu 30 dni, nie zostanie wykluczony z Klubu.
 10. Uprawnienia z tytułu uczestnictwa w KLUBIE CORTLAND są osobiste  i nie podlegają przeniesieniu na inny podmiot w jakikolwiek sposób np. w drodze cesji.
 11. Jeśli jedno lub kilka postanowień Regulaminu KLUBU CORTLAND zostałyby uznane za nieważne w wyniku zastosowania właściwego prawa lub w wyniku wydania ostatecznego orzeczenia przez kompetentny organ prawny, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc i ważność. Cortland dokona wszelkich starań, aby jak najszybciej zastąpić nieważne postanowienia przez takie, które mają moc i które jak najbliżej odzwierciedlają istniejące prawo.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody związane z KLUBEM CORTLAND, a powstałe na skutek siły wyższej która przeszkodziłaby Cortland  wykonać swoje zobowiązania.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13.09.2018r.

Infolinia Cortland

61 66 90 200

Infolinia czynna od pon. do pt. w godz 9:00-17:00 E-mail: kontakt@cortland.pl    |    Zgłoś błąd: bledy@cortland.pl

Newsletter Cortland

Korzystaj z okazji, promocji i rabatów.

facebooktwitterblog