fbpx
Zaznacz stronę
100 zł zniżki na Apple Watch

Regulamin promocji
100 zł zniżki na Apple Watch

1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady przeprowadzenia Promocji (Promocja).
 2. Organizatorem Promocji jest firma Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr: 0000031468, Kapitał zakładowy 60.000,00 zł opłacony w całości, REGON: 630008749, NIP: 778-00-43-683 (Organizator).
 3. Promocja trwa w okresie od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 7 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów (Okres Trwania Promocji).
 4. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych Organizatora i w sklepie internetowym www.cortland.pl.
 5. Produktem Objętym Promocją (Produkt Objęty Promocją) jest Apple Watch Series 3 i Apple Watch Series 3 Nike+, który dostępny jest w ofercie Cortland w Okresie Trwania Promocji.
 6. Uczestnikiem Promocji (Uczestnik Promocji) jest każdy Klient Organizatora, który w Okresie Trwania Promocji dokona zakupu Produktu Objętego Promocją.
2. Zasady Promocji
 1. Przedmiotem Promocji jest uzyskanie 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto rabatu (Rabat) na zakup Produktu Objętego Promocją. Warunkiem uzyskania Rabatu jest zakup w Okresie Trwania Promocji (w salonie stacjonarnym Organizatora lub w sklepie internetowym www.cortland.pl) Produktu Objętego Promocją.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest posiadanie kodu rabatowego (Kod Rabatowy).
 3. Kod Rabatowy jest jednorazowego użytku i nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
 4. W sklepie stacjonarnym Rabat na Produkt Objęty Promocją zostanie udzielony przez handlowca w momencie zakupu Produktu Objętego Promocją. Warunkiem otrzymania Rabatu jest okazanie przez Uczestnika Promocji Kodu Rabatowego. W sklepie internetowym Rabat zostanie naliczony, po wpisaniu Kodu Rabatowego w koszyku, podczas składania zamówienia.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w szczególności:
  1. produktami z wyprzedaży i outletu,
  2. ratami 0%,
  3. innymi udzielonymi lub oferowanymi rabatami.
3. Pozostałe postanowienia
 1. Uczestnik Promocji może składać reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji pisemnie na adres siedziby Organizatora (ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań) lub mailowo pod adres: reklamacje@cortland.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących w przepisach prawa polskiego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę (majątkową lub niemajątkową) poniesioną przez Uczestnika Promocji w związku z jego udziałem Promocji.
 5. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 6. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączy do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu Produktu Objętego Promocją.
4. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do tprzeprowadzenia Promocji (weryfikacji uprawnienia do uzyskania Rabatu i udzielenia Rabatu) oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika Promocji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika Promocji wyrażonej po zapoznaniu się przez Uczestnika Promocji z treścią Regulaminu i po zaakceptowaniu go (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
  1. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
  2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Uczestnikowi Promocjiprzysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  3. Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Odbiorcą danych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator.
  5. Dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji uprawnienia do uzyskania Rabatu oraz rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji Uczestnika Promocji.
  6. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000, kancelaria@uodo.gov.pl, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).\
  7. Organizator oświadcza, że powołał Inspektora Danych Osobowych, który dostępny jest pod adresem e-mail: gdpr@cortland.pl oraz numerem telefonu: + 61 66 90 200 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika Promocji podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.
  9. Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez  okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO)
  10. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, w szczególności dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym czynności serwisowe i hostingowe, zajmującym się utrzymaniem systemów informatycznych, w których przetwarzane są te dane, firmom kurierskim, podmiotom zajmującym się świadczeniem usług prawnych na rzecz Organizatora, jedynie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrzenia reklamacji.
5. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Promocji dostępny jest w salonach stacjonarnych Cortland i na www.cortland.pl.
 2. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 3. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo obowiązujące w Polsce.
 4. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Polski.
 6. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu uczestnik może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. 2016, poz. 1822 z późn. zm.). Uczestnik ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.), których rejestr dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl

od 1349 zł 1249 zł

Apple Watch Series 3 
38mm aluminium w kolorze gwiezdnej…

od 1499 zł 1399 zł

Apple Watch Series 3 
42mm aluminium z paskiem z plecionego…

od 1349 zł 1249 zł

Apple Watch Series 3 Nike+
42mm aluminium w kolorze gwiezdnej…

Infolinia Cortland

61 66 90 200

Infolinia czynna od pon. do pt. w godz 9:00-17:00
E-mail: kontakt@cortland.pl    |    Zgłoś błąd: bledy@cortland.pl

Newsletter Cortland

Korzystaj z okazji, promocji i rabatów.

facebooktwitterblog